SWOT analüüs

SWOT analüüs on tuntud, lihtne ja levinud mudel, mis aitab kaardistada kiirelt ja lihtsalt ettevõtte tugevusi, nõrkuseid, võimalusi ja ohtusid. SWOT analüüsi meetodi loojaks peetakse Albert Huphreyt, kes uuris 1960. Ja 1970. Aastatel Stanfordi Ülikoolis Fortune 500 ettevõtte andmeid ja asetas need maatriksile (allikas: Wikipedia).

SWOT analüüsi täites on oluliseks abiks ärikeskkonna tundmine.

  • SWOT analüüsis mikro- ehk sisekeskkonna tugevuste ja nõrkuste lisamisel on oluline läbi mõelda tegevusvaldkonnaga, sisenemisbarjääriga, varustajate ja klientide võimu, konkurentidega, hinnastrateegiatega kui ka müügikanalitega seotud teemad.
  • Makro- ehk väliskeskkonna võimaluste ja ohtude aga analüüsida mis on see mis tegurid toetavad ja takistavad ettevõtlusega tegelemist. 
TOETAV

Aitab eesmärke saavutada

KAHJULIK

Takistab eesmärkide saavutamist

 

MIKRO- EHK SISEKESKKOND

TUGEVUSED

Mida teeb ettevõte hästi?

Kas ja kui pikk on kogemus tegevusvaldkonnas?

Konkurentsieelised?

Klientide olemasolu?

Tooraine kättesaadavus?

Unikaalne toode?

Tugev logistika, hästitoimiv tarneahel?

Madalad püsikulud?

Kaasaegne tehnoloogia?

NÕRKUSED

Mida tuleks parandada, arendada?

Millised ressursid on puudu (raha, väike meeskond, seadmed, ruumid jm)?

Kõrge/madal sisenemisbarjäär?

Esineb kogemuskurv (vajalik kogemus alustamiseks)?

Konkurentide rohkus?

Kehv kvaliteet?

Tootearendusel oskusteabe puudus?

Toote halb maine turul?

 

MAKRO- EHK VÄLISKESKKOND

VÕIMALUSED

Majanduskasv loob nõudlust?

Tehnoloogia vm lahenduste (nt logistika, tootmine vms) areng suurendab efektiivsust?

Ökoloogilise eluviisi populaarsuse ja teadlikkuse kasv?

Ettevõtlust toetav ärikeskkond (lihtsus)?

Uute ostjategruppide lisandumine?

Konkurentide tagasitõmbumine turult?

Avatud turg (rahvusvahelisele turule ligipääs)

OHUD

Maksumuudatused ohustavad kasumlikkust (omahind kasvab)?

Kliimamuutused?

Rahvastiku liikumine linnadesse?

Hooajalisuse mõju?

Vähene väikeettevõtete tugi?

Turu kasv peatub?

Konkurentide agressiivsus?

Kulude kasv?

Ostjate eelistuste muutmine?

SWOT analüüsi koostamisel on levinud veaks ettevõtja soov näha ka võimalusi ning ohtusid läbi iseenda, mitte lähtuvalt väliskeskkonnast. 

Eelpool toodud tabelis võivad sõltuvalt ettevõttes tugevused asetseda ka nõrkuste kastis ja vastupidi ning võimalused ohtude kastis ja vastupidi.

PRAKTILINE SOOVITUS!

SWOT analüüs on ka heaks ja lihtsaks abivahendiks mõne äriidee potentsiaali hindamisel ja tegevusplaani koostamisel. Alati ei pea ettevõtja koostama endale põhjalikku äriplaani, sageli piisab ka põhjaliku SWOT analüüsi koostamisest, millele järgneb nii eesmärkide seadmine kui tegevusplaani koostamine nõrkuste muutmiseks tugevusteks ja ohtudes võimaluste nägemist. Näiteks kui selguvad mõned nõrkused, mis oluliselt takistavad soovitud eesmärkideni jõudmist, siis on hea sellega tegeleda (osaleda mõnel koolitusel, mastermind grupis, luua mõni unikaalne konkurentsieelis vms). Ohtudes võimaluste nägemine tähendab läbi teadlikkuse kasvu ärikeskkonnast toimuvast valida äristrateegia mis tulemusteni jõudmist pigem toetab, mitte ei takista. Või kui ettevõtet mõjutab oluliselt majanduslangus, siis tegeleda juba olevikus tegevustega mis realiseeruvad  hetkel kui turg on languses (nt tootearendus, uus kliendisegment vms).äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

***

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT