Toode või teenus. Peamised erinevused ja edutegurid.

Peale äriidee leidmist on oluline see muuta tooteks või teenuseks. 

Tooted ja teenused aitavad rahuldada vajadusi, ükskõik siis kas tegu on eraisiku või ettevõttega. Alustav ettevõtja on sageli valiku ees, kas alustada toote tootmisega või teenuse pakkumisega.

Toote ja teenuse mõiste

Tooteid ja teenuseid reguleerib Eestis tarbijakaitseseaduses § 2, mille kohaselt tooteks ehk kaubaks nimetatakse pakutavat, müüdavat või muul viisil turustatavat asja või õigust. Teenusena defineerib seadus pakutavat, müüdavat või muul viisil turustatavat hüve, mis ei ole kaup. Mis on hüve?

  • Eesti õigekeelsussõnaraamat defineerib hüve kui head külge, paremust, heaolu, kasu.
  • Eesti Entsüklopeedia nimetab hüveks mis tahes positiivselt väärtustav nähtus, mida inimene tajub kui midagi head ja rahuldust esilekutsuvat nt vabadus teha valikuid, omandada haridust vms

Toode või teenus ehk mis on erinevused?

On ettevõtjaid kes teavad täpselt millise äriideega ettevõtlusesse sisenevad. Kuid samas on palju neid ettevõtlike, kelle hinges on soov alustada ettevõtlusega, kuid konkreetne äriidee puudub. Sellises olukorras sageli küsitakse endalt: “Kas hakata midagi tootma, vahendada midagi või osutada hoopis teenust?” 

Niipalju kui on ettevõtjaid, siis tõenäoliselt on ka vastuseid sellele küsimusele. 

Toode Teenus
Esemeline Ei ole esemeline (immateriaalne)
Ladustatav Ei ladustata
Enne müüki demonstreeritav Üldjuhul vajalik kliendi kohalolek (va interneti teel ostutatavad teenused)
Valmistatakse kliendi kohalolekuta (üldjuhul) Ei saa minna üle kliendi omandisse
Omandiõigus läheb üle ostjale Turundus ja müük sageli samal ajal 
Säilitab vormi peale tootmisprotsessi (üldjuhul) Moodustub teenindusprotsessi käigus
Valmistatakse ja seejärel turustatakse

Tänapäeva infotehnoloogia areng on muutnud toote ja teenuse tähendust ning selged piirid on teatud teenuste ja toodete puhul pigem muutunud häguseks. Nt interneti teel ostutatavad teenused, tarkvara kasutusõigused jms.

Koolitustel on osalejad peamisteks olulisteks toote ja teenuse erinevuseks nimetanud toote võimalused muuta ettevõtlus passiivseks sissetulekuks ehk kliendi vajadustele vastav toode müüb end ka ettevõtja enda otsese sekkumiseta. Seevastu teenus on sageli seotud siiski ettevõtja enda aja ja panusega. Samas on vabaduse soov enam nimetatud põhjus ettevõtlusega alustamiseks.

Kuidas muuta idee tooteks või teenuseks?

Äriidee muutmine tooteks või teenuseks on ajas muutunud.

Kui varasemalt oli fookus pigem ettevõtja oskustel ja kliente hakati otsime alles peale toote või teenuse loomist.

Tänapäevasel lähenemisel on esimeseks sammuks klientide vajaduste ja väärtuste väljaselgitamine, mille tulemusel luuakse (test)toode ja seejärel alles hakatakse otsima erinevaid ressursse äritegevuse arendamiseks (allikas: Majandusõpik, Junior Achievement Eesti AS, 2018).

Edukaks tootmiseks või teenuse osutamiseks on 3 peamist edutegurit

Selleks, et konkurentsitihedas võitluses ellu jääda, on oluline hoida fookust kolmel olulisel eduteguril, millega on hea arvesse võtta juba ettevõtlusega alustamise. Sageli praktikas jõutakse nende küsimusteni alles peale hoogast sisseelamisperioodi, kus hakatakse endalt küsima: “Kuidas jõuda soovitud tulemuste ja kasumini?”

  1. Tootlikkus – maksimaalse loodav väärtuse hulk töötaja kohta teatus ajaühikus. Tootlikkuse kasvu toetavad sobivad tootmisvahendid, investeeringud tehnoloogiasse, meeskonna kompetents ja juhtimisotsused. Tootlikkuse tõusu toetavad erinevad EL toetusprogrammid (investeeringud põhivarasse). Kui toetust ei ole võimalik taotleda, siis on Eestis ka liisingu taotlemine seadmete ostuks lihtne ja kiire (otsuse võib saada sõltuvalt seadmetest paari tunni kuni mõne päevaga, sõltuvalt liisingufirmast).
  2. Lisandväärtus – tootmise käigus loodav väärtus, mida klient on valmis ostma. Traditsiooniline lisandväärtus on nt lõnga muutmine kampsuniks, info muutmine koolituseks jms. 
  3. Mastaabisääst – toote keskmise tootmiskulu vähendamine läbi suurtootmise. Ettevõtluses saavutavad sageli edu need, kes oskavad viia loodava kulud loodava ühiku kohta võimalikult madalaks. Mastaabisäästu kasutamiseks ei pea olema suurettevõtja, vaid kulude langetamise võimalus on mingil määral igal ettevõttel. Üldiselt eeldab see juhtimisotsuseid, mis tuginevad oskuslikule planeerimisele (nt sobivate masinate soetamine, müügiplaneerimine, omahinna kalkulatsioon jne.)

Kasutatud kirjandus: Majandusõpik, Junior Achievement Eesti AS, 2018.äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

***

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT