Õppekava “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)

Ettevõte: Enesearengu Koolitused OÜ

Õppeasutuse EHISe ID: 21732

Tegevusteate number: 171397

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Õppekavarühm: Ärindus, haldus ja õigus, mujal liigitamata

Õppekava nimetus eesti keeles

PRAKTILINE ETTEVÕTLUSKOOLITUS (SH ÄRIPLAAN)

Õppekava nimetus inglise keeles

PRACTICAL ENTREPRENEURSHIP TRAINING (INC. BUSINESS PLAN)

1. Üldinfo õppetöö korralduse kohta

1.1. Maht akadeemilistest tundides: 160 tundi, sh 100 auditoorset tundi ja 60 iseseisvat tööd (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

1.2. Vastuvõtutingimused: põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, eelteadmised ei ole nõutud

1.3. Lõpetamisel väljastatud dokumendid nii täisprogrammi koondõppekaval kui ka moodul: tunnistus täielikul läbimisel  ja praktilise töö sooritamisel (äriplaani koostamine).

1.4. Õppetöö korralduse, õppematerjalide ja õppekeskkonna lühikirjeldus :
▪ Loengud, praktikumid, grupitööd ja eneseanalüüs;
▪ Kursusele registreerimine emaili teel: info@eneseareng.ee (või läbi kodulehe / Eesti Töötukassa registreerimisvormi)
▪ Õppematerjalid koolitajalt: digitaalselt ja paberkandjal

1.5. Õppekeskkond: 100% auditoorne töö.

1.6. Põhiõppekeskus: Endla 3, Tallinn, I korrus (Hea Energia Keskus). Vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on varustatud vajaliku õppetehnikaga. Koolituse korraldajal (Enesearegu Koolitused OÜ) on õigus jooksvalt õppekeskust muuta, kuid tingimusel et asendatav ruum vastab töö- ja tervishoiunõuetele.

1.7. Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sirle Truuts, lektor, info@eneseareng.ee.

1.8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega on võimalik tutvuda SIIT

2. Õppekava sisu

2.6. Õpiväljundid:
2.6.1. Koolituse tulemusena saab osaleja tervikliku ülevaate ettevõtlusega alustamise ja arendamise teooriast ja praktikast. Soovijatel on võimalik koostada äriplaan ja tegevuskava ettevõtlusega alustamiseks;
2.6.2. Ettevõtja oskab hinnata oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtjana ning on teadlik milliseid nõrku omadusi ettevõtjana arendada;
2.6.3. Ettevõtja oskab näha tervikpilti erinevatest teemadest/valdkondadest, mis on puudutavad ettevõtlusega alustamist ja ettevõtte jätkusuutliku arendamist;
2.6.4. Ettevõtjal on ülevaade ettevõtluse sise- ja väliskeskkonnast ja oskab koostada oma äriideest/ettevõttest lähtuvat SWOT analüüsi;
2.6.5. Ettevõtjal on oskus seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ja siduda need finantsprognoosidega;
2.6.6. Ettevõtjal on oskus juhtida toote arendusprotsessi sh toote hinnakujundamist ja positsioneerimist turul;
2.6.7. Ettevõtjal on oskus luua müügi- ja turundusplaani ning valida sobivaid turunduskanaleid lähtudes sihtgruppide vajadustest ja toote nõudlusest turul;
2.6.8. Ettevõtjal on oskus planeerida nii inim- kui ajaressurssi;
2.6.9. Ettevõtja oskab hinnata äririske ja koostada riskide maandamise plaani;
2.6.10. Ettevõtjal on ülevaade ettevõtlusega seotud õigusaktidest ja nendest tulenevatest nõuetest;
2.6.11. Ettevõtjal on ülevaade raamatupidamise ja maksunduse valdkonda puudutavatest nõuetest ja oskus planeerida raamatupidamistoiminguid ja maksuarvestust;
2.6.12. Ettevõtjal on ülevaade finantsplaneerimise alustest ja oskus koostada toetuseelarvet;
2.6.13. Ettevõtjal on ülevaade äriidee ja tegutseva ettevõtte finantseerimisallikatest ja omab tervikpilti erinevatest finantseerimisvõimalustest.

2.7. Õppetöö hindamine: Iseseisvate tööde tegemine (äriplaani osad, kokku 13 osa millele koolitaja annab tagasisidet) ja osavõtt õppetööst vähemalt 75%. Koolitusel osalejale väljastatatakse p. 2.7. tingimuste täitmisel tunnistus.

2.8. Moodulid/õppeained ja nende sisu:

2.8.1. Ettevõtluse alused, äriidee analüüs

 • Ettevõtluse ajalugu, areng ja seosed kaasajaga;
 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused;
 • Ärinime kontroll ja ärinime valik;
 • Ettevõtete liigid ja ettevõtte asutamise etapid. Tugistruktuurid.
 • Äriidee allikas ja äriidee analüüs.
 • Äriidee sõnastamine.

2.8.2. Ettevõtja roll ettevõtluses

 • Enesejuhtimine;
 • Motivatsioon;
 • Isiklikud eesmärgid ja visioon;
 • Uskumused seoses ettevõtlusega;

2.8.3. Visioon, missioon, eesmärgid

 • Visiooni sõnastamine;
 • Missiooni sõnastamine;
 • Slogani sõnastamine;
 • Eesmärgkide sõnastamine.

2.8.4. Toode/teenus

 • Toote ja teenuse omadused, sarnasused ja erinevused müügi ja turunduse protsessis. Toote / teenuse lisandväärtuste leidmine
 • Oma ja müügi hinna kalkulatsioon (I etapp);
 • Konkurendid;
 • Sihtgruppide segmenteerimine ja positsioneerimine.

2.8.5. Ärikeskkonna ja turuanalüüs:

 • Turu-, sise- ja väliskeskkonna analüüs (turu- ja tegevusharu analüüs, konkurentsianalüüs, tegevusvaldkonna võimalused ja ohud, sisekeskkonna tundmine ja analüüs);
 • SWOT analüüs ja selle sisendid äriidee riskianalüüsis ja ärikeskkonna analüüsi.

2.8.6. Äristrateegia valik

 • Äristrateegiate tutvustus;
 • Sobiva äristrateegia valik ja tegevuskava koostamine.

2.8.7. Müük

 • Müügitegevuse ja –juhtimise ABC;
 • Oma idee müümise argumendid, ohud ja võimalused.
 • Müügistrateegia valik ja müügiplaani koostamine;
 • Müügipsühholoogia.

2.8.8. Väikeettevõtte turundus

 • Turunduse alused (turundusmudelid, sihtgruppidele turundamine, reklaam, e-turunduse võimalused väikeettevõtjale);
 • Kaubamärgi olulisus;
 • Turundusplaani koostamine oma äriideele.

2.8.9. Ettevõtlusega seotud õigusaktid, ettevõtluse juriidilised vormid ja nende erinevused:

 • Ülevaade väikeettevõtet puudutavatest peamistest õigusaktidest;
 • Äriõiguse alused (peamised ettevõtluse juriidilised vormid ja nende erinevused lähtuvalt äri-, võla- ja maksuõigusest);
 • Võlaõiguse alused (võlaõigusliku suhte mõiste, peamised lepingute liigid ja nende vormistamine);
 • Maksuõigus.

2.8.10. Eelarvestamine, finantsprognoosid, maksundus ja raamatupidamine

 • Finantsjuhtimise põhimõisted ja meetodid;
 • Tekke- ja kassapõhise eelarvestamise ja raamatupidamise olemus ja peamised erinevused;
 • Eelarve koostamise olulisus ja vajalikkus;
 • Toetusprojektide eelarve koostamine (alus: EASi finantsprognooside vorm). Praktilise ülesande koostamine;
 • Müügi- ja kuluarvestus;
 • Maksunduse alused ja ülevaade väikeettevõtjat puudutavatest õigusaktidest (tööjõumaksud, käibemaks).

2.8.11. Ettevõtte finantseerimise allikad

 • Ülevaade erinevatest äriidee / ettevõtte finantseerimise allikatest (FFF, toetused, pangalaenud, liising, investor)
 • Praktilised näited äriidee / ettevõtte finantseerimisest pangatoodetega.

2.8.12.Töötervishoid ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Andmekaitse.

2.8.13. Äriplaani koostamine