Õppekava: “Eneseteostus ettevõtjana mentorprogramm”

Õppekava: “Eneseteostus ettevõtjana mentorprogramm” (30 tundi)

Ettevõte: Enesearengu Koolitused OÜ (www.eneseareng.ee )

Õppeasutuse EHISe ID: 21732

Tegevusteate number: 171397

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Õppekavarühm: Ärindus, haldus ja õigus, mujal liigitamata

Õppekava nimetus eesti keeles

MENTORPROGRAMM „ENESETEOSTUS ETTEVÕTJANA”

Õppekava nimetus inglise keeles

MENTORING PROGRAM „SELF-DEVELOPMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP”

Õppekava kinnitamise aeg: Enesearengu Koolitused OÜ juhatuse otsus 31.05.2017.a., kehtib alates 01.09.2017.a. koolitustele

Üldinfo õppetöö korralduse kohta

1.1. Maht akadeemilistest tundides: 30 tundi, sh 18 auditoorset tundi, 12 iseseisvat ja praktilist tööd;

1.2. Vastuvõtutingimused: põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, eelteadmised ei ole nõutud;

1.3. Lõpetamisel väljastatud dokumendid nii täisprogrammi koondõppekaval kui ka moodul: tunnistus täielikul läbimisel ja praktilise töö sooritamisel miinimumtasemel (50%) või tõend vähemalt 75% auditoorse õppetöö läbimisel

1.4. Õppetöö korralduse, õppematerjalide ja õppekeskkonna lühikirjeldus (kehtib nii täisprogrammi õppekava kui ka õppekavas toodud üksikute moodulite läbimisel):

 • Loengud ja praktikumid koos iseseisva tööga.
 • Rõhuasetus grupitöödel, kogemuse jagamisel;
 • Kursusele registreerimine emaili teel: info@eneseareng.ee (või läbi kodulehe registreerimisvormi)
 • Õppematerjalid koolitajalt: digitaalselt ja paberkandjal
 • Täiendav soovituslik õppematerjal (raamatud ei sisaldu koolituse hinnas):
  • Õppefilm: „The Opus”
 • Täiendav soovituslik kogemuslik meetod (ei sisaldu koolituse hinnas):
  • Läbida holistilises regresiooniteraapias holistiline nelik.

1.5. Õppekeskkond: 100% auditoorne töö:

1.6. Põhiõppekeskus: Endla 3, Tallinn, I korrus (Hea Energia Keskus). Vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on varustatud vajaliku õppetehnikaga.

1.7. Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sirle Truuts, lektor, info@eneseareng.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega tutvu SIIT

2. Õppekava sisu

2.1. Eesmärgid:

2.1.1. Toetada koolitusel osalejal äriideeni jõudmist ja ettevõtlusega alustamist;

2.2.2. Toetada koolitusel osalejal ettevõtjal oskuse, huviala või hobi muutmist ettevõtluseks;

2.2.3. Toetada ja juhendada saada ülevaadet ja tulla toime psühholoogiliste takistustega ettevõtlusega alustamisel.

2.2.4. Toetada selguse saamist iseendast kui ettevõtjast.

2.2. Õpiväljundid:

2.2.1. Koolitusel osalenu oskab hinnata oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtjana ning on teadlik milliseid nõrku omadusi ettevõtjana arendada;

2.2.2.Koolitusel osalenu oskab seada eesmärke ja prioriteete oma eneseteostuse teekonnal. Omab ülevaadet takistustest ja käitumismustritest ning oskab nendega toime tulla;

2.2.3. Koolitusel osalenu on teadlik ettevõtja rollist ja tähendusest tema elus ja oskab eesmärke ettevõtjana prioritiseerida koos isiklike eesmärkidega;

2.2.4. Koolitusel osalenu omab ülevaadet rahapsühholoogiast, rahaga seotud uskustest ja oskab koostada eelarvet (isiklikus elus, ettevõtluses algtasemel);

2.2.5. Koolitusel osalenu omab ülevaadet müügipsühholoogia alustest, tunneb oma klienti ja tema vajadusi.

2.2.6. Koolitusel osalenu on teadlik iseenda soovist osaleda põhjalikumatel ettevõtlusega seotud koolitustest, seminaridest ja workshop’idest.

3. Õppetöö hindamine:

3.1. Iseseisvate tööde tegemine ja osavõtt õppetööst vähemalt 75%.

4. Moodulid/õppeained ja nende sisu:

Moodul 1: “Kes ma olen?

 • Alateadvuse ja teadvuse roll otsuste tegemisel ja tulemuste saavutamisel;
 • Töö tugevuste, nõrkuste, uskumuste, takistuste ja käitumismustritega mis toetavad ja/või takistavad ettevõtlusega alustamist;
 • Isikutüübid ja iseenda isikutüübi teadvustamine, tegevuskava/arengukava koostamine lähtuvalt isikutüübist.

Moodul 2: “Minu äri”

 • Ülevaate saamine iseenda kui ettevõtja omadustest, tegevusplaan ja prioriteetide seadmine;
 • Ettevõtja rolli tähendus;
 • Visioon ja eesmärgid eraisiku ja ettevõtjana;
 • Tegevusvaldkonnaga ja ärikeskkonnaga tutvumine;
 • Ettevõtlusega alustamise teooria ja praktika (I osa).

Moodul 3: “Kes on mu klient?”

 • Müügisprühhoogia alused I osa – kliendi ja iseenda vajaduste teadvustamine;
 • Toote ja teenuse olemus, liigid ja nende praktiline eristamine/kasutamine ettevõtluses ja kommunikatsioonis kliendiga.

Moodul 4: “Mina ja müük”

 • Müügipsühholoogia II osa – müük ja ettevõtlus läbi isikutüüpide;
 • Müügi- ja turundusplaani koostamine vastavalt oma äriideele;
 • Eneseturundus ja persoonibränd.

Moodul 5: “Raha, mina ja ettevõtlus”

 • Rahapsühholoogiaga tutvumine ja iseenda eluga seoste toomine;
 • Alateadlikud mustrid seoses raha ja tulu teenimisega;
 • Küllus ja selle tähendus;
 • Eelarve koostamine ja selle sidumine ettevõtlusega.

Moodul 6: “Ärimudeli koostamine”

 • Ärimudeli koostamine (Canvas), seosed isikliku eluga;
 • Ettevõtlusega alustamise teooria ja praktika (II osa).
 • Kokkuvõtete tegemine.