Õppekorraldus

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

 1. Õppetöö toimub  OÜ-s Ettevõtluskoolitused OÜ (endise nimega Enesearengu Koolitused) (edaspidi nimetatud ka täiendkoolitusasutus) eesti keeles.
 2. Asjaajamise keel  on  eesti keel, vajadusel ka inglise keel või vene keel.
 3. Täiendkoolitusasutuses toimub õpe juhatuse poolt kinnitatud õppekava alusel, mis on avaldatud kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee
 4. Täiendkoolitusasutuses on õigus korraldada lühiajalisi koolituskursusi, mis avaldatakse kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee
 5. Kõik õppekavad ja kursuse programmid koostatakse õpiväljundipõhisel
 6. Õppekavades teeb muudatusi kooli juhataja ning need kinnitatakse juhatuse  poolt. Õppekavad vastavad  Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendõppeasutusele ja õppekavadele kehtestatud tingimustele.
 7. Õpe toimub kursuste, õpiringide, seminaride ja õppereiside vormis (edaspidi “kursus”).
 8. Õppeperiood koosneb akadeemilisest tunnist
 9. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil.
 10. Õppetöö toimub päeva-, õhtu- ja/või  e-õppevormis.
 11. Õppurite auditoorse õppe võib mõjuval põhjusel koolitaja nõusolekul osaliselt asendada samas mahus e-õppega ja iseseisva tööga.
 12. Õppurite taset hinnatakse õpiväljundipõhiselt, st õpiväljundite miinimumtaseme saavutanud õppijale omistatakse tunnistus, vähemalt 75% auditoorsel tööl osalenutele tõend. 
 13. Tunnistus väljastatakse osalejale, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid vähemalt miinimumtasemel.
 14. Praktiline ja teoreetiline õpe võib toimuda väljaspool täiendkoolitusasutust koolituse tellija ruume, nii Eestis kui ka välisriikides.
 15. Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse juht ja  juhatus.

ÕPPURITE KOOLITUSELE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE

 1. Täiendkoolitusasutusse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast.
 2. Erisihtgruppe kaasavatele või neile suunatud kursustele võidakse võtta ka nooremaid kursuslasi. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse  õppekavas.
 3. Õppur võetakse koolitusele vastu isikliku sooviavalduse, koolituspartneri registreerimisteate või firma koolitustellimuse alusel.
 4. Koolitusele vastuvõtmist tõendab koolituse vastutav korraldaja ja õppija või kliendifirma või kliendi rahastaja esindaja poolt allakirjutatud või isiklikult meiliaadressilt saadetud registreerimisleht, koolitatava rahastajate poolt väljastatud kinnituskiri  või leping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestvus.
 5. Õppur arvatakse kursuselt välja juhi otsusel:
  5.1. ebaväärika käitumise korral;
  5.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmise  korral, kusjuures tasumata osa on täienduskoolitusasutusel õigus mitte tagastada;
  5.3. omal soovil;
  5.4. kursuse lõpetamise korral.
  5.5. Juhataja otsuse peale õppija täiendkoolituskeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse kooli juhatajale kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Kooli juhataja lahendab koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.
  5.5. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist.
  5.6. Õppekava juhil on õigus kohandada individuaalset õppekava, sh rakendada õppija varasemat õpi- ja töökogemust ehk VÕTA põhimõtteid ning vähendada vastavalt eelteadmistele ja kogemustele õppija ja/või rahastaja soovil koolituskursuse mahtu. Vähendatud mahuga teemad kooskõlastatakse nii, et tagatakse õpiväljundite saavutamine.
  Kursuse ja õppekava läbimist tõendab täiendkoolitusasutuse tunnistus.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Tasuliste koolituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab ja kinnitab täiendkoolitusasutuse juht iga tellimuse ja avatud kursuse kohta eraldi järgides vajadusel õppegruppide täituvuse astmest lähtuvat paindliku hinnakalkulatsiooni põhimõtet.
 2. Õppekursuste, õppepäevade ja koolitusürituste õppemaksu piirid kalkuleerivad ja kehtestab juhataja, kel on õigus kursuse maksumust muuta paindlikult vastavalt õpperühma täituvusele ja kursuse alguseni jäänud ajaperioodile, et tagada õpperühma miinimumarvu täituvus ning ennetada koolituse ärajäämist. Vajadusel osalejatega kokkuleppel lükatakse koolitus grupi mittetäitumisel edasi.
 3. Koolil on õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka järelmaksuna mitmes jaoks.
 4. Tasutud ettemaksuarvet on õigus mitte tagastada, kui koolitusest loobuja või koolituse katkestaja pole kirjalikult teatanud ette vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust või tulenevalt lepingus sätestatud tähtajast. Tähtaegse etteteatamise korral makstakse ettemaks tagasi.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASUST VABASTAMISE JA ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Täiendkoolituse korraldajal on õigus koolitusmahu täielikul määral täitnud ja iseseisva töö tingimused täitnud õppijale vajadusel iseseisvaks tööks olnud äriplaani, projekti vm mahuka iseseisva töö täiendamiseks ja/või parandamiseks  teha lisakoolituspäev kuni 10 akadeemilise tunni ulatuses ning vabastada vastastikusel kokkuleppel õppija lisakoolituspäeva eest arvestatud õppetasust
 2. Kogu õppekava kursustel osalemise katkestamisel väga mõjuval põhjusel  (tervislikud põhjused, uue tööga seoses kattuvus tööaegadega vm) pakutakse võimalusel asenduskoolitusaegu või jätkukursusel osalemist ilma lisatasu nõudmata. Kui see väga mõjuvatel, tõenduspõhistel põhjustel pole osalejale võimalik (nt kolimine välisriiki, pikaajaline haigus vm), tagastatakse õppetasu koolituse rahastajale nende koolitustundide või -päevade eest, mille osas pole koolitusega ega selle tugiteenustega seonduvaid kulutusi tehtud.

TEISED ÕPPE KORRALDAMISEKS OLULISED TINGIMUSED. ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Õppuri õigused:

 • saada õppekavas ettenähtud õpet ja ette nähtud õppematerjalid e
 • materjalidena või paberkandjal
 • olla informeeritud täiendkoolitusasutuses toimuvast õppetegevusest
 • katkestada õpe
 • teha ettepanekuid täiendkoolitusasutuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.

Õppur on kohustatud:

 • täitma õppekava nõudeid
 • osalema aktiivselt õppetöös
 • teatama koolitajale ette oma puudumisest
 • tasuma omafinantseeritava õppemaksu tähtaegselt ja vastavalt juhataja ja kursuslase vahelisele lepingule
 • järgima kursuse kodukorda.

KOOLITAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Täiendkoolitusasutuse pedagoogiline kaader peab omama vähemalt  kõrgharidust või pedagoogilist kutset, erialast haridust ja töökogemust;
 2. Värvatud koolitaja õigused ja kohustused määratletakse sõlmitavas käsundus-, töövõtu- või töölepingus.
 3. Vaidlused seoses koolitajate tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab täiendkoolitusasutuse juht.
 4. Koolitaja peamisteks kohustusteks on:
  4.1. kursuslaste õpetamine lähtudes koolitusmahust, püstitatud eesmärkidest ja väljunditest
  4.2. tagada õppetööks vajalik tase ja arvestada võimalusel sihtgrupi erivajadustega
  4.3. tööaja maksimaalne kasutamine õpetuslike eesmärkide saavutamiseks
  4.4. õppetöö korraldamine vastavalt täiendkoolitusasutuse õppekavale ja kodukorrale
  kursuslase ja lektori vastastikuse lugupidamise vaimus
  4.5. tema hoolde usaldatud vara hoidmine.
 5. Koolitajal on õigus:
  5.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu
  5.2. pöörduda mistahes tööalases küsimuses juhi poole isiklikult.
 6. Teistel töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning juhataja ja töötaja vahelisest lepingust tulenevad õigused.

TÄIENDKOOLITUSKESKUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE JA OSALEJATE TAGASISIDE

 1. Kõigil koolituskursustel kogutakse osalejatel paberkandjal või digitaalsel kujul õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mida võetakse aluseks koolitusteenuse edasiarendamisel.
 2. Kirjalik õppijate tagasiside hindeskaala iga hindamiskriteeriumi kohta näidatakse tagasisidelehel ära koos hindele vastava sõnalise hinnanguga, et vältida mitmetitõlgendatavust:

5 väga hea, 4 hea, 3 keskmine, 2 nõrk, 1 ebarahuldav

 1. Iga hinnangut tuleb osalejal ka põhjendada ja võimalusel teha parendamisettepanekuid.
 2. Kursuse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse  järgmisi hindamiskriteeriume:
 • Koolitusprogrammi, käsitletud teemade  vajalikkus ja sobivus  
 • Koolitusmeetodite sobivus, praktilise töö ja teoreetiline ülevaate osakaal    
 • Koolitaja pädevuse hindamine  
 • Koolitusmaterjalide tase   
 • Tugiteenuste tase (koolituskoht, tehnika, kohvipausid)
 • Koolitusteemad ja moodulid, millest koolitatava hinnangul oli enim praktilist kasu
 • Õppija reflekteeriv enesehindamine: õppija enda panus,  iseaseisvate praktiliste tööde tähtaegsus
 • Üldine rahulolu ja koondhinnang kursuse kohta
 • Õppija ettepanekud kursuse edasiarendamiseks, parendamiseks

Koolituskursustel ja koolituse õppekavades ehk täisprogrammides valmivate projektide ja/või äriplaanide kvaliteedikriteeriumid:

E (kasin)Projekti kohta oluline info puudub, asjakohatu info, kohustuslikud osad/lisad  puudu või väga puudulikud; olulised tehnilised vead projektmeetodite rakendamisel. Aine sügavamad ja detailsemad teadmised puuduvad, miinimumteadmised olemas /kajastuvad projektis. kohustuslik kirjandus osaliselt lugemata.
D (rahuldav)Projektis info väga üldine ja arusaamatu, puudulik, projekti eesmärk, tegevused segased, tehnilised vead projekti osade ja lisade koostamisel. Teab teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Aine sügavamates ja detailsemates teadmistes avaldub ebakindlus ja ebatäpsus.
C (hea)Projektis olemas mingi info, kuid suhteliselt lünklik, vajab teatud osades korrigeerimist, täpsustamist. Terviku saamiseks peab hindaja oletama. Teab hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab hästi nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Eksamil on ilmnenud eksimused, mis ei ole sisulised ega põhimõttelised.
B (väga hea)Projektis info olemas, kuid vajab teatud osas täpsustamist, korrigeerimist. Teab väga hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab väga hästi nende rakendamise võimalusi projektis.
A(suurepärane)Projekt põhjalik, info kõigi aspektide kohta piisav ja professionaalselt esitatud, arusaadav, asjakohane, realistlik. Teab põhjalikult teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb väga hästi fakte ja meetodeid ning oskab neid rakendada projektis.

Toetusprojektide hindamisel on koolitajal õigus kasutada täiendavalt projektide ja äriplaanide hindamisel ka  EL stuktuurifondide meetmepõhiseid  hindamiskriteeriume.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

 1. Õppekavade kvaliteedi eest vastutab õppekavade juht ja vastutav koolitaja.
 2. Õppekavade kvaliteeti hinnatakse väljundipõhiselt.
 3. Õppekavaarenduses ja kvaliteedihindamises arvestatakse ka praktiliste tööde, sh kursuse jooksul valminud toetusprojektide ja äriplaanide positiivsete toetuse saamise osakaalu ja negatiivsetes toetusotsuste põhjendusi, mida kasutatakse kursustel õppematerjalina ja ka kursuste edasiarenduses: teemade süvendamisel ja näidete täiendamisel.
 4. Info kogumiseks kogutakse lisaks kursuste tagasisidele ka järelmonitooringuga aasta jooksul kursuse saanutelt tagasisidet kursuse jooksul valminud plaanide ja projektide õnnestumise ja toetuse saamise või mittesaamise põhjuste kohta.

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMINE

 1. Enesearengu Koolitused OÜ koolitusruum asub ettevõtte juriidilisel aadressil: Endla 15, Tallinn (Holistilise Teraapia Instituut).
 2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks on tugiteenuste ja koolituskoha kohta küsimused ka tagasisidelehel. Osalejate põhjendatud ettepanekutega arvestatakse ruumide kohandamisel.
 3. Ruumid võimaldavad õppetööd kuni 85 osalejaga  õppegrupile. Ruumi on ligipääs ka liikumispuudega inimestel (ratastooliga).
 4. Õpperuumide suurus (4 ruumi): 17 m2, 42m2, 53 m2, 70 m2m
 5. Õpperuum vastab tehnilistele nõuetele  ja tööohutusnõuetele.
 6. Ruumi varustus:
 7. suitsuandur, signalisatsioon, normikohane valgustus, sundventilatsioon, maaküte jm.
 8. Ruumid väga heas seisukorras,  remondivajadust ei ole.
 9. Koolitustehnika: Dataprojektor ja ekraan, sülearvuti (slaidide näitamiseks), tahvel.
 10. Koolitusmööbel: toolid koolitajale ja koolitatavatele.
 11. Üle 85 õppijaga gruppidele võib õppetöö toimuda renditavates, koolituseks vajalike nõuetega ruumides vastavalt piirkonnale, kus koolitus läbi viiakse.