Õppekorraldus

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

 1. Õppetöö toimub  OÜ-s Ettevõtluskoolitused OÜ (endise nimega Enesearengu Koolitused) (edaspidi nimetatud ka täiendkoolitusasutus) eesti keeles.
 2. Asjaajamise keel  on  eesti keel, vajadusel ka inglise keel.
 3. Täiendkoolitusasutuses toimub õpe juhatuse poolt kinnitatud õppekava alusel, mis on avaldatud kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee
 4. Täiendkoolitusasutuses on õigus korraldada lühiajalisi koolituskursusi, mis avaldatakse kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee
 5. Kõik õppekavad ja kursuse programmid koostatakse õpiväljundipõhiselt.
 6. Õppekavades teeb muudatusi kooli juhataja Sirle Truuts ning need kinnitatakse juhatuse  poolt. Õppekavad vastavad  Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendõppeasutusele ja õppekavadele kehtestatud tingimustele.
 7. Õpe toimub kursuste, õpiringide, seminaride ja õppereiside vormis (edaspidi “kursus”).
 8. Õppeperiood koosneb akadeemilisest tunnist (45 minutit = 1 tund).
 9. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil.
 10. Õppetöö toimub päeva-, õhtu- ja/või  e-õppevormis.
 11. Õppurite auditoorse õppe võib mõjuval põhjusel koolitaja nõusolekul osaliselt asendada samas mahus e-õppega ja iseseisva tööga.
 12. Õppurite taset hinnatakse õpiväljundipõhiselt ja täpsemad hindamiskriteeriumid on lisatud iga koolituse tutvustussse.
 13. Tunnistus väljastatakse osalejale, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid vähemalt miinimumtasemel.
 14. Praktiline ja teoreetiline õpe võib toimuda väljaspool täiendkoolitusasutust koolituse tellija ruume, nii Eestis kui ka välisriikides ja e-õppena. 
 15. Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse juht (Sirle Truuts).

ÕPPURITE KOOLITUSELE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE

 1. Täiendkoolitusasutusse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast.
 2. Õppur võetakse koolitusele vastu isikliku sooviavalduse, koolituspartneri registreerimisteate või firma koolitustellimuse alusel.
 3. Koolitusele vastuvõtmist tõendab koolituse vastutav korraldaja ja õppija või kliendifirma või kliendi rahastaja esindaja poolt allakirjutatud või isiklikult meiliaadressilt saadetud registreerimisleht, koolitatava rahastajate poolt väljastatud kinnituskiri  või leping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestvus.
 4. Õppur arvatakse kursuselt välja juhi otsusel:
  5.1. ebaväärika käitumise korral;
  5.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmise  korral, kusjuures tasumata osa on täienduskoolitusasutusel õigus mitte tagastada;
  5.3. omal soovil;
  5.4. kursuse lõpetamise korral.
  5.5. Juhataja otsuse peale õppija täiendkoolituskeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse kooli juhatajale kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Kooli juhataja lahendab koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.
  5.5. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Tasuliste koolituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab ja kinnitab täiendkoolitusasutuse juht iga tellimuse ja avatud kursuse kohta eraldi järgides vajadusel õppegruppide täituvuse astmest lähtuvat paindliku hinnakalkulatsiooni põhimõtet.
 2. Õppekursuste, õppepäevade ja koolitusürituste õppemaksu piirid kalkuleerivad ja kehtestab juhataja, kel on õigus kursuse maksumust muuta paindlikult vastavalt õpperühma täituvusele ja kursuse alguseni jäänud ajaperioodile, et tagada õpperühma miinimumarvu täituvus ning ennetada koolituse ärajäämist. Vajadusel osalejatega kokkuleppel lükatakse koolitus grupi mittetäitumisel edasi.
 3. Koolil on õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka järelmaksuna mitmes jaoks.
 4. Tasutud ettemaksuarvet on õigus mitte tagastada, kui koolitusest loobuja või koolituse katkestaja pole kirjalikult teatanud ette vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust või tulenevalt lepingus sätestatud tähtajast. Tähtaegse etteteatamise korral makstakse ettemaks tagasi.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASUST VABASTAMISE JA ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Kogu õppekava kursustel osalemise katkestamisel väga mõjuval põhjusel  (tervislikud põhjused, uue tööga seoses kattuvus tööaegadega vm) pakutakse võimalusel asenduskoolitusaegu või jätkukursusel osalemist ilma lisatasu nõudmata. Kui see väga mõjuvatel, tõenduspõhistel põhjustel pole osalejale võimalik (nt kolimine välisriiki, pikaajaline haigus vm), tagastatakse õppetasu koolituse rahastajale nende koolitustundide või -päevade eest, mille osas pole koolitusega ega selle tugiteenustega seonduvaid kulutusi tehtud.
 2. Täpsemad koolituse lõpetamise ja/või katkestamise põhimõtted kehtestab õppeasutus igas konkreetses õppekavas.

TEISED ÕPPE KORRALDAMISEKS OLULISED TINGIMUSED. ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Õppuri õigused:

 • saada õppekavas ettenähtud õpet ja ette nähtud õppematerjalid materjalidena või paberkandjal
 • olla informeeritud täiendkoolitusasutuses toimuvast õppetegevusest
 • katkestada õpe
 • teha ettepanekuid täiendkoolitusasutuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.

Õppur on kohustatud:

 • täitma õppekava nõudeid
 • osalema aktiivselt õppetöös
 • teatama koolitajale ette oma puudumisest
 • tasuma omafinantseeritava õppemaksu tähtaegselt ja vastavalt juhataja ja kursuslase vahelisele lepingule
 • järgima kursuse kodukorda.

KOOLITAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Täiendkoolitusasutuse töötajad (koolitajad) peab omama vähemalt  kõrgharidust, erialast haridust ja töökogemust;
 2. Värvatud koolitaja õigused ja kohustused määratletakse sõlmitavas käsundus-, töövõtu- või töölepingus.
 3. Vaidlused seoses koolitajate tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab täiendkoolitusasutuse juht.
 4. Koolitaja peamisteks kohustusteks on:
  4.1. kursuslaste õpetamine lähtudes koolitusmahust, püstitatud eesmärkidest ja väljunditest
  4.2. tagada õppetööks vajalik tase ja arvestada võimalusel sihtgrupi erivajadustega
  4.3. tööaja maksimaalne kasutamine õpetuslike eesmärkide saavutamiseks
  4.4. õppetöö korraldamine vastavalt täiendkoolitusasutuse õppekavale ja kodukorrale
  kursuslase ja lektori vastastikuse lugupidamise vaimus
  4.5. tema hoolde usaldatud vara hoidmine.
 5. Koolitajal on õigus:
  5.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu
  5.2. pöörduda mistahes tööalases küsimuses juhi poole isiklikult.
 6. Teistel töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning juhataja ja töötaja vahelisest lepingust tulenevad õigused.

TÄIENDKOOLITUSKESKUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE JA OSALEJATE TAGASISIDE

 1. Kõigil koolituskursustel kogutakse osalejatel paberkandjal või digitaalsel kujul (Google Forms) õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mida võetakse aluseks koolitusteenuse edasiarendamisel.
 2. Kirjalik õppijate tagasiside hindeskaala iga hindamiskriteeriumi kohta näidatakse tagasisidelehel ära koos hindele vastava sõnalise hinnanguga, et vältida mitmetitõlgendatavust:
 3. Iga hinnangut tuleb osalejal ka põhjendada ja võimalusel teha parendamisettepanekuid.
 4. Kursuse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse  järgmisi hindamiskriteeriume:
 • Koolitusprogrammi, käsitletud teemade  vajalikkus ja sobivus  
 • Koolitusmeetodite sobivus, praktilise töö ja teoreetiline ülevaate osakaal    
 • Koolitaja pädevuse hindamine  
 • Koolitusmaterjalide tase   
 • Tugiteenuste tase (koolituskoht, tehnika, kohvipausid)
 • Koolitusteemad ja moodulid, millest koolitatava hinnangul oli enim praktilist kasu
 • Õppija reflekteeriv enesehindamine: õppija enda panus,  iseaseisvate praktiliste tööde tähtaegsus
 • Üldine rahulolu ja koondhinnang kursuse kohta
 • Õppija ettepanekud kursuse edasiarendamiseks, parendamiseks

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

 1. Õppekavade kvaliteedi eest vastutab õppekavade juht ja vastutav koolitaja.
 2. Õppekavade kvaliteeti hinnatakse väljundipõhiselt.
 3. Õppekavaarenduses ja kvaliteedihindamises arvestatakse ka praktiliste tööde, sh kursuse jooksul valminud toetusprojektide ja äriplaanide positiivsete toetuse saamise osakaalu ja negatiivsetes toetusotsuste põhjendusi, mida kasutatakse kursustel õppematerjalina ja ka kursuste edasiarenduses: teemade süvendamisel ja näidete täiendamisel.
 4. Info kogumiseks kogutakse lisaks kursuste tagasisidele ka järelmonitooringuga aasta jooksul kursuse saanutelt tagasisidet kursuse jooksul valminud plaanide ja projektide õnnestumise ja toetuse saamise või mittesaamise põhjuste kohta.

E-KOOLITUSED

 1. E-koolitus toimub Ettevõtluskoolitused OÜ e-koolituste keskkonnas aadressil www.hakkanettevotjaks.ee. Lisaks kasutatakse e-koolituse läbiviimiseks Zoom keskkonda (videod, kõned) ja Google Drive (õppematerjalide jagamine).
 2. E-koolituste keskkonda saadetakse osalejale sisselogimiseks ligipääsu juhised ja e-koolituse läbimine toimub vastavalt e-koolituse õppekavale ja koolitaja poolt kehtestatud juhenditele.
 3. E-koolituse raames toimub suhtlus koolitaja ja õppuri vahel kas e-posti teel (informatsiooni vahetamine, kodutööde esitamine) või koolitaja poolt määratud muus keskkonnas, kuhu õppuril on võimalik lisada üles kodutööd. Enesekontrollitestide sooritamine toimub e-koolituste keskkonnas aadressil www.hakkanettevotjaks.ee
 4. Täpsemad nõuded ja tingimused igale koolitusele / e-koolitusele täpsustakse iga koolituse / e-koolituse tutvustuses või õppekavas.

Kinnitatud ja täiendatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhi poolt, 10.11.2022.a.