Õppekava “Praktiline turunduse ja müügi e-koolitus”

Õppekava nimetus: Praktiline turunduse ja müügi e-koolitus

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

  1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kirjeldusest.

  1. Õppekava eesmärk

2.1. Käesolevas õppekavas toodud e-õppe koolituse eesmärk:

2.1.1 anda osalejatele teadmisi toodete ja teenuste turundusamisest ja müügist digitaalsetes turunduse- ja müügikanalites.

2.1.2 ühendada teoreetilised teadmised iseseisva ja praktilise tööga.

2.1.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu oskab turundada ja müüa oma tooteid digitaalsetes turundus- ja müügikanalites.

  1. Omandatavad teadmised ja oskused

1. osa. Turundus- ja müügiplaan (sisu, eesmärgid, sihtkliendi valik, kliendi uuringud, mõõtmine ehk KPI-d).

2. osa. Kliendi ostuteekond ja müügi planeerimine müügitunnelis. 

3. osa. Turundus ja müük digitaalsetes kanalites ja kampaaniate (koduleht, SEO, Google, sotsiaalmeedia, Google Analytics, e-maili turundus, e-poe turundus, mõjuisikud).

4. osa. Müügi- ja turunduse psühholoogia.

  1. Õppekava struktuur, kestvus ja õppevorm

4.1 Õppekava näeb ette 90 akadeemilist tundi (1 tund=45 min) e-õpet. Kokku on e-koolituse kestvuseks 5 nädalat.

4.2. Õppekava kogumaht ehk 90 tundi sisaldab:

4.2.1. 40 akadeemilist tundi salvestatud videokoolitusi.

4.2.2. 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Iseseisvad tööd sisaldavad turundus- ja müügiplaani koostamist, kampaania kujundamist ja seadistamist, sotsiaalmeedia platvormile lehtede loomine (soovi korral), kodulehe loomine (soovi korral) ja e-maili turunduse ühendamist kodulehega (soovi korral).

4.2.3. 10 akadeemilist tundi müügi- ja turunduse mentorlust. Mentorlused toimuvad Zoomis iga nädal ühel päeval 2 tundi. Mentorluste ajakava saadetakse koolitaja poolt osalejale e-mailile vähemalt 1 nädal enne e-koolituse algust. Mentorluse sisuks on vastata osalejate küsimustele ja arutada õppevideodes käsitletud teemasid. 

4.3. E-õppe koolituse grupid avatakse kui koolitusega on liitunud vähemalt 1  inimene. 

4.4. E-koolituse sisu:

1. osa. Turundus- ja müügiplaan (sisu, eesmärgid, sihtkliendi valik, kliendi uuringud, mõõtmine ehk KPI-d).

2. osa. Kliendi ostuteekond ja müügi planeerimine müügitunnelis. 

3. osa. Turundus ja müük digitaalsetes kanalites ja kampaaniate (koduleht, SEO, Google, sotsiaalmeedia, Google Analytics, e-maili turundus, e-poe turundus, mõjuisikud).

4. osa. Müügi- ja turunduse psühholoogia.

5. Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimused

5.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku (e-mail) koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee või Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

5.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

6. Hindamise põhimõtted ja iseseisvad tööd

6.1. Õppija lõpetab iga mooduli enesekontrolli testiga. Enesekontrolli testi on võimalik teha mitmeid kordi.

6.2. Õppija teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

  • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
  • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
  • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
  • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
  • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

7. Lõpetamise kord

7.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks:

a) osavõtt mentorlustest ja/või

b) enesekontrolli testide läbimine ja e-koolituse läbimine täies mahus.

Õppija peab osalema iganädalastes mentorlustes. Juhul kui õppija ei saa osaleda, siis võimaldab Ettevõtluskoolitused OÜ talle grupimentorluse salvestuse ülevaatamise, mida loetakse osalemiseks. Juhul kui grupis on vaid 1 inimene, siis lepitaks iga nädal kokku sobiv aeg individuaalseks mentorluseks.

7.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus koolitusel osalemise kohta.

7.3. Iga kuu 3. kuupäevaks või 3 tööpäeva peale e-koolituse lõppu edastab Ettevõtluskoolitused OÜ Õppijale osavõtulehe eelmise kuu mentorluste kohta, mida allkirjastatakse digitaalselt. Juhul kui Õppija ei allkirjasta osavõtulehte kokkulepitud tähtajaks, siis on Ettevõtluskoolitused OÜ-l õigus koheselt ja ette teatamata Õppija piirata ligipääsu e-koolituse keskkonnale ja koolitusmaterjalidele.

7.4. Juhul kui Õppija soovib katkestada e-koolitust, siis teatab ta sellest esimesel võimalusel Ettevõtluskoolitused OÜ esindajat Sirle Truuts’i telefoni teel +372 52 77 045 või e-maili teel info@hakkanettevotjaks.ee . Katkestamise puhul kuulub tasumisele e-koolitusel osalemine kuni katkestamise päevani.

7.5. Juhul kui Õppija katkestab e-koolituse ja Õppija ei lõpeta e-koolitust tunnistusega, siis ei kehti Õppijale võimalus omada eluaegset ligipääsu e-koolitusele ja tal puudub õigus saada mentorilt konsultatsiooni e-koolituse raames.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 19.12.2021.a.