Õppekava “Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekava nimetus: Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

 1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi: õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kursuse kirjeldusest.

 1. Õppekava eesmärk

Käesoleva kursuse eesmärgid:

2.1. anda õppijatele ehk kõigile, kes tegelevad ettevõtlusega või kavatsevad sellega alustada teadmisi ettevõtlusega alustamiseks ja äriplaani koostamiseks.

2.2 ühendada teoreetilised teadmised iseseisva ja praktilise tööga, milleks on äriplaani koostamine ja eneseanalüüsi ülesanded.

2.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib alustada oma ettevõtlusega ja taotleda äriplaanile rahastust.

 1. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse teadmised ja oskused nii äriplaani koostamiseks kui ka ettevõtte loomiseks. Kursuse teemad:

 • Õppija oskab anaüüsida ettevõtluse olemust, iseenda kui ettevõtja isiksuse omadusi, äriseadustiku nõudeid, ettevõtlusvorme ja nende erinevus;
 • Õppija oskab sõnastada ettevõtluses eesmärke, visiooni ja missiooni;
 • Õppija oskab oma äriideed analüüsida ja oskab koostada äriplaani koos finantsprognoosidega;
 • Õppija oskab analüüsida toodet ja teenust sisu läbi toote/teenuse tasandite, toote/teenuse protsessi ja arenduse planeerimise;
 • Õppija oskab koostada kliendi, turu ja konkurentide analüüsi;
 • Õppija oskab koostada turundus- ja müügiplaani (sh. reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, digiturundustegevused ja nende mõõtmine);
 • Õppija oskab oma äriideed analüüsida läbi finantsplaneerimise (hinnastamine, müügiprognooos, kasumiaruanne, bilanss) vähemalt 3 aastaks;
 • Õppija oskab arvutada välja oma toote/teenuse omahinna, müügihinna ja tasuvuspunkti;
 • Õppija oskab teha raamatupidamise sisseseadmisega seotud otsuseid ja oskab arvutada välja oma ettevõtlust puudutavad peamised maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, käibemaks, erisoodustusmaks);
 • Õppija oskab planeerida oma ettevõttes nii personali vajadust kui ka partnereid. Lisaks oskab arendadad meeskonnatööd ettevõttes (sh virtuaalne koostöö);
 • Õppija oskab teha otsuseid enda ettevõttes lähtuvalt peamistest õigusaktidest nt. tööõigus, äriõigus, võlaõigus, töökeskkond ja isikuandmete kaitse.
 • Õppija oskab koostada risikianalüüsi, hinnata enda ettevõtte tugevusi, nõrkusi, ohtusid ja võimalusi, mille tulemusel koostada plaan B ettevõttele.

3.3 Iseseisevad tööd:

Iseseisvate tööde eesmärgiks on omandada ettevõtlusega seotud teadmisi ja läbi praktiliste harjutuste omandada oskusi äriidee arendamiseks läbi äriplaani koostamise. Lisaks toetavad iseseisvad tööd Õppija analüüsioskusi nii äriidee kui ka iseenda kui ettevõtja omaduste analüüsimisel.

Kursuse iseseisvad tööd jagunevad kaheks:

 • Äriplaani koostamine – Õppija koostab äriplaani vastavalt moodulite teemadest lähtuvalt (moodulid 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ja 19).
 • Eneseanalüüsi ülesanded – Õppija teeb ettevõtlusteemalisi iseseisvaid eneseanalüüsi ülesandeid nendes moodulites, kus äriplaani koostamist ei toimu (moodulid 2, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18 ja 20)

Tagasiside andmine iseseisvatele töödele toimub järgmiselt:

 • Äriplaani koostamine – Õppija saab kõigile äriplaani koostamist puudutavatele iseseisvatele töödele suulist tagasisidet mentorluses ja kirjalikku tagasisidet 1 päeva jooksul peale mentorlust. Tehtud äriplaani osa vastavalt mentorluse kavale saadab Õppija koolitajale hiljemalt eelneval tööpäeval enne mentorlust. Mentorluse ajal koolitaja jagab enda ekraani ja tagasisidestab tehtud tööd, lisades samal ajal ka kirjalikku tagasisidet iseseisvale tööle.
 • Eneseanalüüsi ülesanded – Õppija saab suulist tagasisidet koolitajalt iganädalases mentorluses, milleks osaleja valmistab ette ettekande koos enda küsimustega kuni 5 minutit tehtud eneseanalüüsi ülesandest.

Lisaks vastab koolitaja osaleja küsimustele e-maili teel mentorluse vahelistel aegadel 2 tööpäeva jooksul.

 1. Õppekava struktuur, kestvus ja õppevorm

4.1. Õppekava näeb ette 160 akadeemilist tundi (1 tund=45 min) e-õpet.

4.2. Õppekava kogumaht ehk 160 tundi sisaldab:

4.2.1. 80 akadeemilist tundi salvestatud e-õppena, mis on dubleeritud nii audio kui ka videoformaati. Lisaks video- ja audiofailidele on iga mooduli juures allalaadimiseks pdf formaadis õppeslaidid konkreetse mooduli teemaga.

4.2.2. 20 tundi grupimentorlust keskmiselt 2 akadeemilist tundi nädalas. Kursuse raames on kokku 10 grupimentorlust, ühe mentorluse kestvus on kuni 2 akadeemilist tundi;

4.2.3. 60 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, mis sisaldab äriplaani koostamist ja eneseanalüüsi ülesannete täitmist.

4.2.4. Mentorlused ja iseseisvate tööde esitlemine toimub e-kanalite vahendusel (Zoom, e-mail ja erandkorras saab individuaalset mentorlust teha telefoni teel, näiteks kui toimub tehniline tõrge Zoomiga või internetileviga). Õppijale saadetakse mentorlusega liitumiseks Zoom link mentorlusele eelneval päeval e-mailile.

4.3. Kursuse grupid avatakse kui kursusega on liitunud vähemalt 1 inimene. Kui kursusel osaleb 1 inimene, siis toimuvad iganädalaselt individuaalsed nõustamised mentoriga.

4.4. Kursuse sisu

Kursuse sisu on jaotatud moodulitesse, mille järjestusel on võetud aluseks Eesti Töötukassa äriplaani vormi struktuur, mis aitab osalejal teha iseseisva tööna äriplaani.

 • Moodul 1. Sissejuhatus kursusele.
 • Moodul 2. Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusest Eestis
 • Moodul 3. Äriplaanide sisu ja vormid
 • Moodul 4. Ettevõtja kui ettevõtluse süda
 • Moodul 5. Äriidee valiku kriteeriumid
 • Moodul 6. Visioon, missioon ja eesmärgid
 • Moodul 7. Kliendi, turu ja konkurentide analüüs;
 • Moodul 8. Minu toode ja teenus
 • Moodul 9. Toote ja teenuse arendus ja elutsükkel
 • Moodul 10. Minu konkurendid
 • Moodul 11. Minu turundus ja müük
 • Moodul 12. Tootmise, teenuse osutamise protsess ja tarne
 • Moodul 13. Personal ja partnerid
 • Moodul 14. Hinnastamine
 • Moodul 15. Raamatupidamine
 • Moodul 16. Maksundus
 • Moodul 17. Äriplaani finantsprognooside koostamine
 • Moodul 18. Õigusaktid
 • Moodul 19. Ärikeskkond ja riskianalüüs (plaan B)
 • Moodul 20. Ettevõtte kasv, rahastusallikad ja ettevõtte juhtimine majanduskriisis tingimustes.
 1. Õpingute alustamise tingimused

6.1. Algastmel alustab Õppija õpinguid kirjaliku (e-mail) koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee või Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

6.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Hindamise põhimõtted ja iseseisvad tööd

7.1. Õppija koostab äriplaani ja saab iga nädal mentorluses mentorilt (koolitajalt) tagasisidet koostatavale äriplaanile lähtuvalt läbitud moodulite teemadele. Õppija saadab koolitajale eelneval päeval tehtud äriplaani osa ja saab seejärel mentorluse ajal suulist tagasisidet (koolitaja jagab enda arvuti ekraani) ja peale mentorlust saadab koolitaja õppijale kirjaliku tagasiside tehtud tööle e-mailile 1 tööpäeva jooksul. Koolitaja annab tagasisidet nendele peatükkidele, mida Õppija on juba läbinud. Koolitaja abil saab Õppija kasutada kogu e-koolituse ajal (kuni viimase e-koolituse päevani ja 2 kuud peale e-koolituse lõppu).

7.2. Eneseanalüüsi iseseisvate tööde teemadel toimub arutelud mentorluse ajal küsimuste-vastuste vormis. Eneseanalüüsiks tagasiside saamiseks valmistab Õppija ette kuni 5 minutilise ettekande eneseanalüüsi ülesande tulemustest koos küsimustega.

7.3. Juhul kui Õppija ei koosta äriplaani koos finantsprognoosidega ja teeb eksami e-koolituse lõpus, siis toimub eksami hindamine järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

8. Lõpetamise kord

8.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks:

a) äriplaani koostamine koos finantsprognoosidega kursuse viimaseks päevaks ja esitamine mentorile e-maili teel;

b) juhul kui Õppija ei koosta äriplaani koos finantsprognoosidega, siis ta sooritab eksami, mille tulemus peab olema vähemalt 80%. Eksam sisaldab kõiki kursuse teemasid, nimetatud punktis 4.4.;

c) kui Õppija ei koosta äriplaani ja ei soorita eksamit tulemusele 80%, kuid läbib kursuse vähemalt 50% ulatuses e-koolituste keskkonnas ja osaleb 100% mentorlustes väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

8.2. Õppija peab osalema iganädalastes mentorlustes vastavalt enne kursuse algust kokkulepitud ajaplaanile. Juhul kui Õppija ei saa osaleda, siis võimaldab Ettevõtluskoolitused OÜ talle grupimentorluse salvestuse ülevaatamise, mida loetakse osalemiseks. Mentorluse salvestus salvestatakse privaatse ligipääsuga Youtube keskkonda ja saadetakse peale mentorluse toimumist 1 tööpäeva jooksul lingina järelvaatamiseks. Peale järelvaatamist on Õppijal võimalik esitada oma küsimused e-maili teel ja/või järgmises mentorluses.

8.3. Juhul kui kursusel on vaid 1 inimene, siis lepitaks iga nädal kokku sobiv aeg individuaalseks mentorluseks. Kui õppija ei leia endale sobivat aega mentorluseks uue aja kokkuleppimiseks, siis koolitaja/mentor salvestab Õppija poolt äriplaanile tehtud tööle tagasiside videomentrolusena ja saadab videosalvestuse osalejatele koos tehtud tööga tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.

8.4. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus koolitusel osalemise kohta.

8.5. Iga kuu 3. kuupäevaks edastab Ettevõtluskoolitused OÜ Õppijale osavõtulehe eelmise kuu mentorluste kohta, mida allkirjastatakse digitaalselt. Juhul kui Õppija ei allkirjasta osavõtulehte kokkulepitud tähtajaks, siis on Ettevõtluskoolitused OÜ-l õigus koheselt ja ette teatamata Õppija piirata ligipääsu e-koolituse keskkonnale ja koolitusmaterjalidele.

8.6. Juhul kui Õppija soovib katkestada e-koolitust, siis teatab ta sellest esimesel võimalusel Ettevõtluskoolitused OÜ esindajat Sirle Truuts’i telefoni teel +372 52 77 045 või e-maili teel info@hakkanettevotjaks.ee . Katkestamise puhul kuulub tasumisele kurusel osalemine kuni katkestamise päevani.

8.7. Juhul kui Õppija katkestab kursuse ja Õppija ei lõpeta kursust tunnistusega, siis ei kehti Õppijale võimalus omada eluaegset ligipääsu kursusele ja tal puudub õigus saada mentorilt konsultatsiooni kursuse raames.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 10.11.2022.a.