Õppekava “Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekava nimetus: Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

 1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kirjeldusest.

 1. Õppekava eesmärk

2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:

2.1.1 anda kuulajatele (kõigile, kes tegelevad ettevõtlusega või kavatsevad sellega alustada) teadmisi ettevõtlusega alustamiseks ja äriplaani koostamiseks.

2.1.2 ühendada teoreetilised teadmised iseseisva ja praktilise tööga.

2.1.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib alustada oma ettevõtlusega ja taotleda äriplaanile rahastust.

 1. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse oskused ettevõtte loomiseks ja arendamiseks ning ettevõtja tööks vajalikud teadmised.

 • Ettevõtluse kohta peamised omandatavad teadmised ja oskused;
 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevuse;
 • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
 • Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
 • Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, rahavoogude plaan, kasumiaruanne jmt);
 • Raamatupidamise põhialused;
 • Maksunduse alused, maksustamine;
 • Töö- ja äriõigus. Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

3.3 Iseseisev töö:

Eesmärgiks on iseseisvalt omandada põhilisi teadmisi ja professionaalseid oskusi ning arendada oma võimeid.

 1. Õppekava struktuur ja kestvus

4.1 Õppekava näeb ette 160 ak. Tundi (1 tund=45 min), millest 120 ak.tundi on videokoolitustena ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd. Koolitus eh 120 tundi sisaldab 20 tundi kas individuaalset või grupi nõustamist mentoriga video vahendusel (keskmiselt 2 tundi nädalas).

4.2. Individuaalse nõustamise maht on kogu kursuse jooksul 6 tundi ja grupimentorlust on 14 tundi. Juhul kui e-koolitusel osaleb vaid 1 osaleja, siis toimuvad kõik mentorlused individuaalselt.

Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusest Eestis

Moodul 2. Äriplaanide sisu ja vormid

Moodul 3. Ettevõtja kui ettevõtluse süda

Moodul 4. Äriidee valiku kriteeriumid

Moodul 5. Ärimudeli roll ettevõtluses

Moodul 6. Visioon, missioon ja eesmärgid

Moodul 7. Toode ja teenus

Moodul 8. Tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus

Moodul 9. Toote ja teenuse arendus ning toote elutsükkel

Moodul 10. Hinnastamine

Moodul 11. Turg ja tegevusvaldkond

Moodul 12. Konkurendid – võitlus vs koostöö

Moodul 13. Alustava ja väikeettevõtja turundusplaan

Moodul 14. Müük ehk kuidas müüa oma toodet või teenust?

Moodul 15. Raamatupidamine

Moodul 16. Äriplaani finantsprognooside koostamine

Moodul 17. Maksundus

Moodul 19. Ärikeskkond ja riskianalüüs (plaan B)

Moodul 20. Ettevõtte kasv, rahastusallikad ja e-koolituse kokkuvõte

 1. Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimused

6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee või Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

6.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

 1. Õppevorm

7.1.Ettevõtluskoolitus toimub e-õppena.

7.2.Õppekeel on eesti keel.

7.3.Õppetöö sisaldab 20-tundi individuaalset mentorlust mentoriga.

7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides (45 minutit 1 tund).

 1. Hindamise põhimõtted

8.1. Õppija lõpetab iga mooduli enesekontrolli testiga. Enesekontrolli testi on võimalik teha mitmeid kordi.

8.2. Õppija teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

 1. Lõpetamise kord

9.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt, praktilised tööd (enesekontrolli testid) ning aktiivne iseseisev töö.

9.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus koolitusel osalemise kohta.

9.3. Juhul kui Õppija ei esita e-koolituse jooksul tähtajaks iseseisvaid töid kokkulepitud Õppija personaalsesse kausta (Google Drive), siis Ettevõtluskoolitused OÜ teavitab Õppijat sellest e-maili teel ja annab tähtaja iseseisvate tööde tegemiseks. Juhul kui iseseisvaid töid jätkuvalt ei tehta, siis on Ettevõtluskoolitused OÜ-l õigus koolitusteenuse osutamine lõpetada Õppijale esitatud tähtajaks, piirates Õppija ligipääsu õppematerjalidele ja e-koolituse keskkonnale. Juhul kui Õppija rahastaja on kolmas isik (nt Eesti Töötukassa), siis teavitab Ettevõtluskoolitused OÜ rahastajat koolitusteenuse osutamise lõpetamisest.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 17.01.2021.a.