Õppekava “Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekava nimetus: Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

 1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kirjeldusest.

 1. Õppekava eesmärk

2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:

2.1.1 anda kuulajatele (kõigile, kes tegelevad ettevõtlusega või kavatsevad sellega alustada) teadmisi ettevõtlusega alustamiseks ja äriplaani koostamiseks.

2.1.2 ühendada teoreetilised teadmised iseseisva ja praktilise tööga.

2.1.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib alustada oma ettevõtlusega ja taotleda äriplaanile rahastust.

 1. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse oskused ettevõtte loomiseks ja arendamiseks ning ettevõtja tööks vajalikud teadmised.

 • Ettevõtluse kohta peamised omandatavad teadmised ja oskused;
 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevuse;
 • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
 • Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
 • Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, rahavoogude plaan, kasumiaruanne jmt);
 • Raamatupidamise põhialused;
 • Maksunduse alused, maksustamine;
 • Töö- ja äriõigus. Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

3.3 Iseseisevad tööd:

Eesmärgiks on iseseisvalt omandada põhilisi teadmisi ja professionaalseid oskusi ning arendada oma võimeid.

 1. Õppekava struktuur, kestvus ja õppevorm

4.1 Õppekava näeb ette 160 akadeemilist tundi (1 tund=45 min) e-õpet.

4.2. Õppekava kogumaht ehk 160 tundi sisaldab:

4.2.1. 100 akadeemilist tundi salvestatud videokoolitustena.

4.2.2. 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

4.2.3. 20 tundi kas individuaalset või grupi nõustamist mentoriga video vahendusel (keskmiselt 2 tundi nädalas). E-koolituse ajal on 8 grupimentorlust ja 2 individuaalset mentorlust. Individuaalsed mentorlused toimuvad esimesel ja viimasel ehk kümnendal nädalal.

4.2.4. Mentorlused ja informatsioonivahetus (nt iseseisvate tööde esitamine) toimub e-kanalite vahendusel (Zoom, Google Drive ja erandkorras saab individuaalset mentorlust teha telefoni teel).

4.3. E-koolituse grupid avatakse kui e-koolitusega on liitunud kasvõi 1 inimene. Kui e-koolitusel osaleb 1 inimene, siis toimuvad iganädalaselt individuaalsed nõustamised mentoriga.

4.4. E-koolituse sisu

 • Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusest Eestis
 • Moodul 2. Äriplaanide sisu ja vormid
 • Moodul 3. Ettevõtja kui ettevõtluse süda
 • Moodul 4. Äriidee valiku kriteeriumid
 • Moodul 5. Ärimudeli roll ettevõtluses
 • Moodul 6. Visioon, missioon ja eesmärgid
 • Moodul 7. Toode ja teenus
 • Moodul 8. Tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus
 • Moodul 9. Toote ja teenuse arendus ning toote elutsükkel
 • Moodul 10. Hinnastamine
 • Moodul 11. Turg ja tegevusvaldkond
 • Moodul 12. Konkurendid – võitlus vs koostöö
 • Moodul 13. Alustava ja väikeettevõtja turundusplaan
 • Moodul 14. Müük ehk kuidas müüa oma toodet või teenust?
 • Moodul 15. Raamatupidamine
 • Moodul 16. Äriplaani finantsprognooside koostamine
 • Moodul 17. Maksundus
 • Moodul 19. Ärikeskkond ja riskianalüüs (plaan B)
 • Moodul 20. Ettevõtte kasv, rahastusallikad ja e-koolituse kokkuvõte
 1. Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimused

6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku (e-mail) koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee või Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

6.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Hindamise põhimõtted ja iseseisvad tööd

7.1. Õppija lõpetab iga mooduli enesekontrolli testiga. Enesekontrolli testi on võimalik teha mitmeid kordi.

7.2. Õppija teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

7.3. Õppijal on võimalik teha iga mooduli kohta iseseisvaid töölehti ja äriplaani ning saada tehtud tööde kohta mentorilt tagasisidet. Iseseisvate tööde ja äriplaani tegemine on vabatahtlik.

7.4. Äriplaani koostamisel saab õppija mentorilt tagasisidet koostatavale äriplaanile iganädalaselt lähtuvalt läbitud moodulite teemadele. Mentor annab tagasisidet nendele peatükkidele, mida Õppija on juba läbinud. Mentori abi saab Õppija kasutada kogu e-koolituse ajal (kuni viimase e-koolituse päevani ja erandkokkuleppel mentoriga ka 2 kuud peale e-koolituse lõppu).

7.5. Iseseisvad tööd (töölehed) esitatakse digitaalselt Google Drive kausta, mille aadressi edastab Ettevõtluskoolitused OÜ e-koolituse esimesel päeval osalejale. Erandkorras ja eraldi kokkuleppel saadetakse iseseisvad tööd e-mailile.

8. Lõpetamise kord

8.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks:

a) aktiivne osavõtt mentorlustest ja/või

b) enesekontrolli testide läbimine ja e-koolituse läbimine täies mahus.

Õppija peab osalema iganädalastes mentorlustes. Juhul kui õppija ei saa osaleda, siis võimaldab Ettevõtluskoolitused OÜ talle grupimentorluse salvestuse ülevaatamise, mida loetakse osalemiseks. Juhul kui grupis on vaid 1 inimene, siis lepitaks iga nädal kokku sobiv aeg individuaalseks mentorluseks.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus koolitusel osalemise kohta.

8.3. Iga kuu 3. kuupäevaks edastab Ettevõtluskoolitused OÜ Õppijale osavõtulehe eelmise kuu mentorluste kohta, mida allkirjastatakse digitaalselt. Juhul kui Õppija ei allkirjasta osavõtulehte kokkulepitud tähtajaks, siis on Ettevõtluskoolitused OÜ-l õigus koheselt ja ette teatamata Õppija piirata ligipääsu e-koolituse keskkonnale ja koolitusmaterjalidele.

8.4. Juhul kui Õppija soovib katkestada e-koolitust, siis teatab ta sellest esimesel võimalusel Ettevõtluskoolitused OÜ esindajat Sirle Truuts’i telefoni teel +372 52 77 045 või e-maili teel info@hakkanettevotjaks.ee . Katkestamise puhul kuulub tasumisele e-koolitusel osalemine kuni katkestamise päevani.

8.5. Juhul kui Õppija katkestab e-koolituse ja Õppija ei lõpeta e-koolitust tunnistusega, siis ei kehti Õppijale võimalus omada eluaegset ligipääsu e-koolitusele ja tal puudub õigus saada mentorilt konsultatsiooni e-koolituse raames.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 16.04.2021.a.