Õppekava “Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekava nimetus: Praktilineettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

 1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kirjeldusest.

1.3. Ettevõtluskoolitus on avaldatud lehel www.hakkanettevotjaks.ee

 1. Õppekava eesmärk

2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:

2.1.1 anda kuulajatele (kõigile, kes tegelevad ettevõtlusega või kavatsevad sellega alustada) teadmisi ettevõtlusega alustamiseks ja äriplaani koostamiseks.

2.1.2 ühendada teoreetilised teadmised iseseisva ja praktilise tööga.

2.1.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib alustada oma ettevõtlusega ja taotleda äriplaanile rahastust.

 1. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse oskused ettevõtte loomiseks ja arendamiseks ning ettevõtja tööks vajalikud teadmised.

 • Ettevõtluse kohta peamised omandatavad teadmised ja oskused:
 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
 • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine
 • Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid)
 • Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, rahavoogude plaan, kasumiaruanne jmt)
 • Raamatupidamise põhialused
 • Maksunduse alused, maksustamine
 • Töö- ja äriõigus. Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

3.3 Iseseisev töö:

Eesmärgiks on iseseisvalt omandada põhilisi teadmisi ja professionaalseid oskusi ning arendada oma võimeid.

 1. Õppekava struktuur ja kestvus

4.1 Õppekava näeb ette 160 ak. Tundi (1 tund=45 min), millest 120 ak.tundi on videokoolitustena ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd. Lisaks sisaldab koolitus 20 tundi individuaalset nõustamist mentoriga video vahendusel (keskmiselt 2 tundi nädalas). 

Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusest Eestis

Moodul 2. Äriplaanide sisu ja vormid

Moodul 3. Ettevõtja kui ettevõtluse süda

Moodul 4. Äriidee valiku kriteeriumid

Moodul 5. Ärimudeli roll ettevõtluses

Moodul 6. Visioon, missioon ja eesmärgid

Moodul 7. Toode ja teenus

Moodul 8. Toote ja teenuse arendus ning toote elutsükkel

Moodul 9. Turg ja tegevusvaldkond

Moodul 10. Konkurendid – võitlus vs koostöö

Moodul 11. Alustava ja väikeettevõtja turundusplaan

Moodul 12. Müük ehk kuidas müüa oma toodet või teenust?

Moodul 13. Õigusaktid

Moodul 14. Raamatupidamine

Moodul 15. Hinnastamine. Oma- ja müügihinna arvutus. Hinnastrateegiad

Moodul 16. Finantsplaneerimine

Moodul 17. Ärikeskkond ja riskianalüüs

Moodul 18. E-koolituse kokkuvõte

 1. Õpingute alustamise tingimused

6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.eevõi Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

6.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus. 

 1. Õppevorm

7.1.Ettevõtluskoolitus toimub e-õppena.

7.2.Õppekeel on eesti keel.
7.3.Õppetöö sisaldab 20-tundi individuaalset mentorlust mentoriga.
7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides (45 minutit 1 tund).

 1. Hindamise põhimõtted

8.1. Õppija lõpetab iga mooduli enesekontrolli testiga. Enesekontrolli testi on võimalik teha mitmeid kordi.

8.2. Õppija teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

 1. Lõpetamise kord

9.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt, praktilised tööd (enesekontrolli testid) ning aktiivne iseseisev töö.9.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 18.11.2020.a.