Õppekava “Äriplaani koostamise meistriklass”

Õppekava nimetus: Äriplaani koostamise meistriklass

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

 1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kirjeldusest.

 1. Õppekava eesmärk

2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:

2.1.1 anda osalejatele ülevaade ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise sisust teoorias ja praktikas;

2.1.2 juhendada äriplaani koostamist.

 1. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse praktilised oskused äriplaani koostamiseks järgmistel teemadel:

 • Õppija oskab anaüüsida ettevõtluse olemust, iseenda kui ettevõtja isiksuse omadusi, äriseadustiku nõudeid, ettevõtlusvorme ja nende erinevus;
 • Õppija oskab sõnastada ettevõtluses eesmärke, visiooni ja missiooni;
 • Õppija oskab oma äriideed analüüsida ja oskab koostada äriplaani koos finantsprognoosidega;
 • Õppija oskab analüüsida toodet ja teenust sisu läbi toote/teenuse tasandite, toote/teenuse protsessi ja arenduse planeerimise;
 • Õppija oskab koostada kliendi, turu ja konkurentide analüüsi;
 • Õppija oskab koostada turundus- ja müügiplaani (sh. reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, digiturundustegevused ja nende mõõtmine);
 • Õppija oskab oma äriideed analüüsida läbi finantsplaneerimise (hinnastamine, müügiprognooos, kasumiaruanne, bilanss) vähemalt 3 aastaks;
 • Õppija oskab arvutada välja oma toote ja teenuse omahinna, müügihinna ja tasuvuspunkti;
 • Õppija oskab teha raamatupidamise sisseseadmisega seotud otsuseid ja oskab arvutada välja oma ettevõtlust puudutavad peamised maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, käibemaks, erisoodustusmaks);
 • Õppija oskab planeerida oma ettevõttes nii personali vajadust kui ka partnereid. Lisaks oskab arendadad meeskonnatööd ettevõttes (sh virtuaalne koostöö);
 • Õppija oskab koostada risikianalüüsi, hinnata enda ettevõtte tugevusi, nõrkusi, ohtusid ja võimalusi, mille tulemusel koostada plaan B ettevõttele.
 1. Õppekava struktuur, kestvus ja õppevorm

4.1 Õppekava näeb ette 100 akadeemilist tundi (1 tund=45 min) e-õpet. Keskmiselt kestab e-koolitus kokku 5 nädalat.

4.2. Õppekava kogumaht ehk 100 tundi sisaldab:

 • Ettevõtlusega alustamise ABC;
 • Äriplaani sissejuhatus;
 • Ettevõtja – kes ma olen?
 • Minu klient;
 • Minu toode/teenus
 • Minu konkurendid;
 • Tegevuse käivitamise kava;
 • Minu tootmine, teenuse osutamine ja tarne;
 • Personal ja partnerid;
 • Hinnastamine;
 • Arveldamine;
 • Minu plaan B ehk riskianalüüs;
 • Finantsprognoosid.

4.2.1. 56 akadeemilist tundi salvestatud videokoolitustena.

4.2.2. 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (äriplaani koostamine).

4.2.3. 16 tundi grupi nõustamist (koolitust) mentoriga video vahendusel (keskmiselt 2 tundi nädalas).

4.2.4. Mentorlused ja informatsioonivahetus (nt iseseisvate tööde esitamine) toimuvad e-kanalite vahendusel (Zoom, e-mail).

4.3. E-koolituse grupid avatakse kui e-koolitusega on liitunud vähemalt 1 inimene. Kui e-koolitusel osaleb 1 inimene, siis toimuvad iganädalaselt individuaalsed nõustamised mentoriga.

 1. Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimused

6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku (e-mail) koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee või Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

6.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Hindamise põhimõtted ja iseseisvad tööd

7.1. Õppija koostab äriplaani ja saab iga nädal mentorluses mentorilt (koolitajalt) tagasisidet koostatavale äriplaanile lähtuvalt läbitud moodulite teemadele. Õppija saadab koolitajale eelneval päeval tehtud äriplaani osa ja saab seejärel mentorluse ajal suulist tagasisidet (koolitaja jagab enda arvuti ekraani) ja peale mentorlust saadab koolitaja õppijale kirjaliku tagasiside tehtud tööle e-mailile 1 tööpäeva jooksul. Koolitaja annab tagasisidet nendele peatükkidele, mida Õppija on juba läbinud. Koolitaja abil saab Õppija kasutada kogu e-koolituse ajal (kuni viimase e-koolituse päevani ja 2 kuud peale e-koolituse lõppu).

7.2. Kui Õppija teeb e-koolituse lõpus eksami, siis tema teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

8. Lõpetamise kord

8.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks:

8.1.1. äriplaani koostamine koos finantsprognoosidega kursuse viimaseks päevaks ja esitamine mentorile e-maili teel;

8.1.2. eksami sooritamine tulemusele vähemalt 80%. Eksam sisaldab kõiki kursuse teemasid, nimetatud p. 4.4.

8.1.3. kui Õppija ei koosta äriplaani ja ei soorita eksamit tulemusele 80%, kuid läbib kursuse vähemalt 50% ulatuses e-koolituste keskkonnas ja osaleb 100% mentorlustes väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus, kui on täidetud nõuded p. 8.1.1. või 8.1.2. Punktis 8.1.3. juhtudel väljastatakse e-koolitusel osalemise kohta tõend.

8.3. Iga kuu 3. kuupäevaks edastab Ettevõtluskoolitused OÜ Õppijale osavõtulehe eelmise kuu mentorluste kohta, mida allkirjastatakse digitaalselt. Juhul kui Õppija ei allkirjasta osavõtulehte kokkulepitud tähtajaks, siis on Ettevõtluskoolitused OÜ-l õigus koheselt ja ette teatamata Õppija piirata ligipääsu e-koolituse keskkonnale ja koolitusmaterjalidele.

8.4. Juhul kui Õppija soovib katkestada e-koolitust, siis teatab ta sellest esimesel võimalusel Ettevõtluskoolitused OÜ esindajat Sirle Truuts’i telefoni teel +372 52 77 045 või e-maili teel info@hakkanettevotjaks.ee . Katkestamise puhul kuulub tasumisele e-koolitusel osalemine kuni katkestamise päevani.

8.5. Juhul kui Õppija katkestab e-koolituse ja Õppija ei lõpeta e-koolitust tunnistusega, siis ei kehti Õppijale võimalus omada eluaegset ligipääsu e-koolitusele ja tal puudub õigus saada mentorilt konsultatsiooni e-koolituse raames.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 10.11.2022.a.