Õppekava “Äriplaani koostamise meistriklass”

Õppekava nimetus: Äriplaani koostamise meistriklass

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Sirle Truuts

 1. Üldsätted

1.1. Ettevõtluskoolitused OÜ õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.

1.2. Õppekava koosneb e-õppe kirjeldusest.

 1. Õppekava eesmärk

2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:

2.1.1 anda osalejatele ülevaade ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise sisust teoorias ja praktikas;

2.1.2 juhendada äriplaani koostamist.

 1. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse praktilised oskused äriplaani koostamiseks järgmistel teemadel:

 • Ettevõtlusega alustamise ABC;
 • Ettevõtja – kes ma olen?
 • Minu klient;
 • Minu toode/teenus
 • Minu konkurendid;
 • Tegevuse käivitamise kava;
 • Minu tootmine, teenuse osutamine ja tarne;
 • Personal ja partnerid;
 • Hinnastamine;
 • Arveldamine;
 • Minu plaan B ehk riskianalüüs;
 • Finantsprognoosid.

3.3 Iseseisevad tööd: Äriplaani koostamine.

 1. Õppekava struktuur, kestvus ja õppevorm

4.1 Õppekava näeb ette 100 akadeemilist tundi (1 tund=45 min) e-õpet. Keskmiselt kestab e-koolitus kokku 5 nädalat.

4.2. Õppekava kogumaht ehk 100 tundi sisaldab:

 • Ettevõtlusega alustamise ABC;
 • Äriplaani sissejuhatus;
 • Ettevõtja – kes ma olen?
 • Minu klient;
 • Minu toode/teenus
 • Minu konkurendid;
 • Tegevuse käivitamise kava;
 • Minu tootmine, teenuse osutamine ja tarne;
 • Personal ja partnerid;
 • Hinnastamine;
 • Arveldamine;
 • Minu plaan B ehk riskianalüüs;
 • Finantsprognoosid.

4.2.1. 56 akadeemilist tundi salvestatud videokoolitustena.

4.2.2. 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (äriplaani koostamine).

4.2.3. 16 tundi grupi nõustamist (koolitust) mentoriga video vahendusel (keskmiselt 2 tundi nädalas).

4.2.4. Mentorlused ja informatsioonivahetus (nt iseseisvate tööde esitamine) toimub e-kanalite vahendusel (Zoom, Google Drive ja erandkorras saab individuaalset mentorlust teha telefoni teel).

4.3. E-koolituse grupid avatakse kui e-koolitusega on liitunud vähemalt 1 inimene. Kui e-koolitusel osaleb 1 inimene, siis toimuvad iganädalaselt individuaalsed nõustamised mentoriga.

 1. Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimused

6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku (e-mail) koolitustellimuse alusel kas registreerides koolitusele kodulehel www.hakkanettevotjaks.ee või Eesti Töötukassa klienditeeninduskeskkonnas.

6.2. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Hindamise põhimõtted ja iseseisvad tööd

7.1. Õppija lõpetab iga mooduli enesekontrolli testiga. Enesekontrolli testi on võimalik teha mitmeid kordi.

7.2. Õppija teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

7.3. Õppijal on võimalik teha iga mooduli kohta äriplaani ning saada tehtud tööde kohta mentorilt tagasisidet. Äriplaani tegemine on vabatahtlik.

7.4. Äriplaani koostamisel saab õppija mentorilt tagasisidet koostatavale äriplaanile iganädalaselt lähtuvalt läbitud moodulite teemadele. Mentor annab tagasisidet nendele moodulitele, mida Õppija on juba läbinud. Mentori abi saab Õppija kasutada kogu e-koolituse ajal (kuni viimase e-koolituse päevani ja erandkokkuleppel mentoriga ka 2 kuud peale e-koolituse lõppu).

7.5. Iseseisvad tööd (äriplaan) esitatakse digitaalselt Google Drive kausta, mille aadressi edastab Ettevõtluskoolitused OÜ e-koolituse esimesel päeval osalejale. Erandkorras ja eraldi kokkuleppel saadetakse iseseisvad tööd e-mailile.

8. Lõpetamise kord

8.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks:

a) aktiivne osavõtt mentorlustest ja/või

b) enesekontrolli testide läbimine ja e-koolituse läbimine täies mahus.

Õppija peab osalema iganädalastes mentorlustes. Juhul kui õppija ei saa osaleda, siis võimaldab Ettevõtluskoolitused OÜ talle grupimentorluse salvestuse ülevaatamise, mida loetakse osalemiseks. Juhul kui grupis on vaid 1 inimene, siis lepitaks iga nädal kokku sobiv aeg individuaalseks mentorluseks.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tunnistus koolitusel osalemise kohta.

8.3. Iga kuu 3. kuupäevaks edastab Ettevõtluskoolitused OÜ Õppijale osavõtulehe eelmise kuu mentorluste kohta, mida allkirjastatakse digitaalselt. Juhul kui Õppija ei allkirjasta osavõtulehte kokkulepitud tähtajaks, siis on Ettevõtluskoolitused OÜ-l õigus koheselt ja ette teatamata Õppija piirata ligipääsu e-koolituse keskkonnale ja koolitusmaterjalidele.

8.4. Juhul kui Õppija soovib katkestada e-koolitust, siis teatab ta sellest esimesel võimalusel Ettevõtluskoolitused OÜ esindajat Sirle Truuts’i telefoni teel +372 52 77 045 või e-maili teel info@hakkanettevotjaks.ee . Katkestamise puhul kuulub tasumisele e-koolitusel osalemine kuni katkestamise päevani.

8.5. Juhul kui Õppija katkestab e-koolituse ja Õppija ei lõpeta e-koolitust tunnistusega, siis ei kehti Õppijale võimalus omada eluaegset ligipääsu e-koolitusele ja tal puudub õigus saada mentorilt konsultatsiooni e-koolituse raames.

Õppekava on kinnitatud Ettevõtluskoolitused OÜ juhatuse liikme, Sirle Truuts, poolt 01.06.2022.a.