Mida tähendab ettevõtte kasv?

Ettevõtte kasv puudutab vähemal või suuremal määral kõiki ettevõtjaid.

Aegajalt ütlevad alustavad ettevõtjad, et nende jaoks on kasvust olulisem pigem luua endale töökoht ja normaalne äraelamine läbi ettevõtluse. Tegelikkuses ka nimetatud eesmärkideni jõudmist toetab ettevõte kasv, kuna kasvu puudumisel  puuduvad ettevõttes vahendid nimetatud eesmärkide täitmiseks. 

Ettevõtte kasv, ettevõtlusega alustamine, ettevõtlus, ettevõtja, eesmärgid, kasumlikkus

Mida tähendab ettevõtte kasv?

Business Dictionary defineerib ettevõtte kasvu kui “protsessi, mille tulemusel paranevad ettevõtte edu tähistavad mõõdikud. Ettevõte kasvu saavutamine võib tähendada müügitulu suurendamist, milleni jõutakse kas läbi toodete või teenuste aktiivsema müügi või tõstes kasumlikkust läbi kulude vähendamise”.

Erinevate ettevõtete jaoks on kasvul erinev tähendus.

Üldjoontes jaotuvad kasvu mõõdikud kaheks:

  • Finantsmõõdikud – müügitulu, brutokasum (kasum peale kulusid, aga enne finantstulud ja -kulud) või netokasum (kasum peale finantskulusid ja -tulusid ja tulumaksu maksmist, kui makstakse välja nt dividende). 
  • Igapäevase majandustegevusega seotud mõõdikud – töötajate arv, toodete arv, asukohtade arv, turu suurus, klientide arv jms.

Praktikas mõõdetakse sageli ettevõtte kasvu eelkõige läbi müügitulu kasvu. Samas ei pruugi kõrge müügitulu tähendada kõrget kasumit. 

Juhul kui ettevõte soovib teadlikult mõõta ja juhtida oma ettevõtte kasvu, siis on soovitav valida välja mõõdikud, mis ettevõtja jaoks kasvu tähistavad ja proovida neid läbi igapäevaste tegevuste paremaks muuta. Neid ei pea olema palju, kuid neid mida jälgitakse peaksid andma ettevõtjale kogu vajaliku info.

Näiteks võib mõõta müügitulu ja brutokasumit. Juhul kui ettevõtjal on raamatupidamine jooksvalt tehtud, siis on selle mõõtmine väga lihtne. Lisaks annavad nimetatud mõõdikud väga hea ülevaate ettevõtte finantstervise kohta. 

Kasvu arvutamise valem

Kasvu (growth rate) arvutamise valem on:

Kasvu % = (lõppväärtus / algne väärtus) – 1

Kuidas seda arvutada?

Näide 1. Ettevõtte aastane müügitulu 31.12.2017.a. seisuga oli 15 000 EUR ja 31.12.2018.a. seisuga 27 000 EUR. Ettevõtte kasv 2018. aastal oli (27 000 / 15 000)-1 = 0,8 ehk 80%.

Sarnaselt saab arvutada ka näiteks nii kasumit, klientide arvu, kulusid jms. 

Milline tulemus on hea tulemus?

Stabiilseks müügitulu kasvuks loetakse kasvu kuni 20% ja kiireks kasvuks kasvu 20% ja rohkem.

Puhaskasumi marginaalid on tegevusvaldkondade lõikes erinevad. Tootmisettevõtete ja hulgikaubanduse puhul on hea puhaskasumi marginaal 7-10%. Teenuste valdkonnas on puhaskasumi marginaalid tunduvalt kõrgemad, ulatudes isegi 20-30%ni, sõltuvalt tegevusvaldkonnast. 

Juhtimisotsused, mis ei toeta kasvu

Ettevõtte kasvu takistajad saavad üldjuhul alguse mitteteadlikest juhtimisotsustest, nagu näiteks:

  1. Kliendisegment on liiga lai (nt kõik inimesed, vanuses 18-64). Edu saavutab pigem fookuse seadmine.
  2. Toote/ teenuse oma- ja müügihinna arvutamisel on tehtud viga ning suurenevast müügitulust ei jää kasumit kasvu finantseerimiseks;
  3. Kulude tegemine turundustegevustele, mis ei too loodetud tulu (nt sihitu boostimine sotsiaalmeedias);
  4. Olematu või liiga madal turunduseelarve. Näiteks ettevõtte kasvu korral on soovitavaks turunduseelarve suuruseks isegi 15-20% müügitulust.
  5. Puuduvad müügitegevused ja sales-funnelid ehk peale kliendi tähelepanu saamist puuduvad tegevused, mis suunaksid teda ostma või tegema muu tegevus, mis looks võimaluse müügiks tulevikus (nt liitumine uudiskirjaga).