Ettevõtluskonto või osaühing – mis on ettevõtjale kasulikum?

Alates 10.01.2019.a. on võimalik Eestis avada ettevõtluskontot (LHV-s). 

Pikemalt on ka ettevõtluskontost kirjas Maksu- ja Tolliameti lehel.

Kas ja millal peaks eelistama ettevõtluskontot äriühingu asutamisele?

Alljärgnevalt on välja toodud ettevõtluskonto olemus ja võrdlus osaühinguga.

Mis on ettevõtluskonto?

NB! Ettevõtluskonto eesmärk on lihtsustada kahe füüsilise isiku vahelisest teenuse osutamisest ja kaubamüügist tekkiva maksukohustuse täitmist.

Alus: eelnõu

Ettevõtlustulu lihtsustamise seadus

Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel krediidiasutuses (pangas) avatud eraldi konto, millele kantakse teenuste osutamisest ja kauba müügist laekuvad summad, mille kohta on konto omanik andnud krediidiasutusele juhise broneerida kontol ettevõtlustulumaksumäärale vastav summa Maksu- ja Tolliameti kasuks ja see üle kanda Maksu- ja Tolliametile. Ettevõtluskonto avamine on tasuta.

Äriühingutel ja füüsilisest isikutest ettevõtjatel ei ole lubatud ettevõtluskontot luua. 

Võrdlus osaühinguga: osaühing on äriühing, mille registreerimine lihtsustatud korras toimub läbi e-äriregistri (logid id-kaardi või mobiil-id-ga sisse, täidad lüngad ja maksad riigilõivu). Osakapitali suurus on küll osaühingul minimaalselt 2500 EURi, kuid asutamisel on võimalik selle sissemaksmine edasi lükata tulevikku. 

Lihtsustatud korras osaühingu asutamise riigilõiv on 190 EUR. Kui asutamine toimub notaris, siis on riigilõiv 145 EUR (+ notarikulud). Peale osaühingu asutamist ehk registrinumbri saamist (ca paari päeva jooksul) lähed panka ja avad ettevõtte nimele pangakonto.

Järeldus: nii ettevõtluskonto kui osaühingu puhul tuleb avada pangakonto. Osaühingu puhul on vaja eelnev ettevõtte registreerimine ja riigilõivu tasumine.

Ettevõtluskonto eesmärgist tulenevalt on riigil peamiseks sooviks luua inimestele võimalus ausalt maksta makse kui nad omavahel tehinguid teevad. Näiteks kutsud naabrimehe muru niitma, maksad tale tasu ettevõtluskontole ja tema maksab selle pealt 20% ettevõtlustulumaksu riigile.

Arvete esitamine ja raamatupidamine

Kui helistasin maksuametisse, siis sealt sain vastuse, et tehingu sisu tõestab ettevõtluskonto omaniku ja ettevõtte vahel sõlmitud dokument, mida peab säilitama äriühing ja vajadusel tõendama tehingu sisu ja maksude tasumise või mittetasumise vajalikkust. 

Ettevõtluskonto puhul raamatupidamise tegemise kohustus puudub.

Võrdlus osaühinguga: osaühing esitab arve, mida vastaspool tasub. Kui mõlemad ettevõtted ei ole käibemaksukohustuslased, siis maksuarvestust ei toimu (va kui ei ole tegu erisoodustusega või piirmääri ületavate esinduskuludega). 

Osaühingu puhul on ettevõtja kohustatud tegema raamatupidamist vastavalt seadustele. See on sageli ka peamine hirm ettevõtjatel, tegelikkuses aga tänapäeva raamatupidamise programmid on nii lihtsaks muudetud, et sellega saab hakkama iga inimene. Alguses võib võtta raamatupidamise sisseseadmise konsultatsiooni, et endale asjad ka selged oleksid.

Kuidas toimub maksude maksmine ettevõtluskontol? 

Ettevõtlustulu maksu maksjaks on ettevõtluskontot omav füüsiline isik, kuigi maksu arvestab ja kannab üle Pank. Maksumaksja ei või olla käibemaksukohuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE- na) samal või sarnasel tegevusalal. 

Maksustamisperiood on kalendrikuu. Ettevõtlustulu maksu maksmine toimub kõigilt sissetulekutelt, kulusid maha arvestada ei saa.

Maksumäär:

1) 20% ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas;

2) 40% ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas.

Juhul kui ettevõtluskonto omanik osutab teenust äriühingule, ja kuna eraisik ei saa esitada arvet, siis peab äriühing maksma tulumaksu 20/80 ehk 25% (näide 1000 EURi pealt on tulumaks 250 EUR, mida peab ettevõte maksma kes ostab teenust ettevõtluskontot omavalt isikult).

Maksu- ja Tolliameti lehel on kirjas, et kauba müügi puhul äriühing ei pea maksma tulumaksu

Täpsed maksumäärad on toodud ära Maksu- ja Tolliameti lehe. Tutvu SIIT.

Võrdlus osaühinguga: osaühingu puhul tulumaksu maksmine toimub vaid juhul kui ettevõtte otsustab maksta välja dividende. Muidu jooksvalt tuludelt tulumaks puudub. Dividendi tulumaks on 20/80 ehk 25% ja kui ettevõte on 3 aastat järjest maksnud samas summas dividende, siis langeb dividendide tulumaks 14%-le. Dividendide maksmise eelduseks on, et osakapital on ettevõttesse sisse makstud.

Järeldused: osaühingu puhul tulumaks puudub (kui ei maksa dividende), ettevõtluskonto puhul rakendadakse ettevõtlustulu maksu.

Kas ja millal hakkan kehtima ravikindlustus ettevõtluskonto puhul?

Sarnaselt võlaõiguslikele lepingule on ka ettevõltuskontot kasutaval isikul õigus ravikindlustusele. Kui tasutud ettevõtlustulumaks ületab ravikindlustuse saamiseks ettenähtud minimaalset sotsiaalmaksupiirmäära, mis on 2019. aastal 165 eurot, kaasneb isikul sellega ka õigus ravikindlustusele. Selleks, et isikul kaasneks ettevõtluskonto omamisega ravikindlustuse saamise õigus, peab ettevõtluskonto omaniku igakuine sissetulek olema ca 1300 eurot (alus: eelnõu). Lisaks on oluline arvestada, et järjepidevaks ravikindlustuseks on vaja igakuiselt tagada minimaalne sissetulek ja ainult ühest kuust ei piisa.

Kuidas kujuneb sotsiaalmaksu miinimu 165 EUR ehk palju ma pean teenima ettevõtluskontole tulu selleks et saada ka haigekassat? Tulenevalt näitest Maksu- ja Tolliameti lehel, siis arvutus on järgmine (juhul kui inimesel on kogumispension):

Näide 1. Inimene teenib ettevõtlustulu ettevõtluskontole 800 EUR, sellelt tulumaksu osa on 20% ehk 160 EUR ja tulumaksult arvestatakse sotsiaalmaksu osa 33/55 (160*(33:55)=96 EUR ehk kui tulu on 800 EUR, siis inimene ravikindlustust ei saa.

Näide 2. Inimene teenib ettevõtlustulu ettevõtluskontole 1375 EUR, millelt tulumaksu osa on 20% ehk 275 EUR ja sotsiaalmaksu osa 33/55 (275*(33:55)=165 EUR

Järeldus – ettevõtluskontole laekuvad tulud peavad olema vähemalt 1375 EUR, selleks et saada ravikindlustust.

Võrdlus osaühinguga: osaühingu puhul saab inimene ravikindlustuse juhul kui tema palgafond kokku 669 EUR (brutotasu 500 EUR ehk minimaalne töötasu 2019.a.).

Järeldused: ravikindlustuse ehk haigekassa saamiseks läbi ettevõtluskonto peab ettevõtlustulu olema üle 2 korra kõrgem sellest, mis on minimaalselt nõutav. Osaühingu puhul on ravikindlustuseks vaja järjepidevalt vähemalt 500 eurost bruto sissetulekut, ettevõtluskonto puhul 1375 eurost stabiilset neto sissetulekut.

Kes teeb kande töötamise registrisse?

Ettevõtluskonto puhul kannab inimese töötajate registrisse Maksu- ja Tolliamet peale pangalt info saamist.

Võrdlus osaühinguga: osaühing esindaja registreerib Töötajate registris töötajad (sh ka juhatuse liikme jt isikud kes ettevõttest töötavad või on vabatahtlikud).

Kui ma teen hobikorras ettevõtlust, kas siis peale ettevõtluskonto muud võimalust ei olegi?

Tegelikkuses on ka hetkel võimalik eraisikul deklareerida ettevõtlustulu iga-aastal esitatava tuludeklaratsiooniga, makstes selle pealt 20% tulumaksu.  Ettevõtluskonto eeliseks on ettevõtlustulude automaatne kajastamine tuludeklaratsioonil.

Loe täpsemalt “Kuidas deklareerida ettevõtlustulu eraisikuna?

Seega seni kuni ei ole tulumaksuseadus muudetud, siis on võimalik oma ettevõtlustulusid ka eraisikul endal deklareerida.

Kas ma saan tegutseda läbi ettevõtluskonto kui mul eraisiku arvelduskontod on arestitud näiteks täiturite poolt?

Ühel kliendil tekkis küsimus konto arestimise ja täiturite kohta. Esitasin päringu LHV panka, kes ainukesena hetkel ettevõtluskonto teenust pakub. Nende vastus oli, et kui kontod on arestitud, siis ei ole võimalik neil ettevõtluskontot avada.

Ka ettevõtete kontode avamisel üldiselt tehakse ka eraisiku taustakontroll, kuid konto avamise või mitteavamise osas teeb ettevõttele konto avamise osas juba konkreetne pank lähtuvalt pangasisesest poliitikast.

Kokkuvõtteks:

  1. Ettevõtluskonto sobib kas eraisikute vahelisteks tehinguteks ja tehinguteks ettevõtetega, kui on tegu kauba müügiga seotud äriideega. Teenuse ostutamise äri puhul kaasneb ettevõttele maksukohustus.
  2. Kui inimese soovib saada ravikindlustust ja tema igakuine ettevõtlustulud on alla 1000 euro, siis sobib pigem osaühing.
  3. Kui kliendiks on äriühing ehk ettevõte, kes soovib kindlasti alusdokumendina arvet (talle ei sobi nt leping kauba müügiks või siis teenuse osutamise leping), siis sobib pigem osaühing.
  4. Kui inimesel on üksikud ettevõtlustulud aastas, siis võib ettevõtlustulu deklareerida ka tuludeklaratsioonis. Ettevõtluskonto eeliseks on, et tulumaksu tasumine toimub aastas jooksvalt ja info edastab Maksu- ja
    Tolliametile pank, mitte eraisik.
  5. Ettevõtluskontoga ei ole võimalik taotleda ettevõtetele suunatud ettevõtluse alustamise toetusi.

Ettevõtluskonto eelnõuga saab tutvuda SIIT

Soovid olla kursis ettevõtlusega alustamise teemadega? Kui jah, siis oled oodatud liituma uudiskirjaga SIIT

Käesolevat artiklit on täiendatud 05.04.2019.a.