Ettevõtlusega seotud hirmud

Inimese ajule ei meeldi muutused, kuna iga muutus kujutab oma olemuselt suuremal või vähesemal määral ohtu, mida inimene eelistab vältida. Sageli arvatakse, et hirmu tundmine on midagi halba. Tegelikkuses kaitseb hirm inimest ohtlike olukordade eest. Ettevõtlus võib olla inimese jaoks suur elumuutus, mis kutsub esile erinevaid hirme sõltumata sellest, kas tegu on alusavate või tegutsevate ettevõtjatega. 

Olen aasatate jooksul koolitanud ja nõustanud sadu ettevõtjaid. Nägin, et aegajalt jääb ettevõtlusunistus täide viimata või ettevõtte kasv mikroettevõtte tasandile sõltumata nii äriidee, raha, aja ja muude vahendite olemasolust. Hakkasin kahtlustama, et ettevõtlusega seotud takistused võivad olla pigem psühholoogilised. Kahtluste kinnitamiseks viisin läbi küsitluse ettevõtluses esinevate peamiste takistuste teemal, millele vastas 134 inimest (oktoober 2022). 

Küsitlusele vastajatest 58% tunnistasid peamiste takistustena ettevõtluses just erinevaid hirmeSellele järgnesid perfektsionism (52%), raha (52%) ja aja puudumine (49%) ning turundamiseks ja müügiks vajaliku julguse puudumine (48%). Alla 40% vastajatest nägid peamiste takistustena väheseid teadmisi turundusest (38%), samuti ideede (sh äriidee) (34%), motivatsiooni (32%), ettevõtjate võrgustiku (30%) ja ettevõtlusalaste teadmiste puudumist (28%) ning nimetati ära ka bürokraatia (25%) ja perekondlikud põhjused (20%). Põhjalikum ülevaade küsitluse tulemustest on toodud raamatus “Hirm ettevõtluse ees“.

Hirm ebaõnnestumise ees

Ebaõnnestumise hirmu korral kardab inimene, et kõik ei lähe nii, nagu ta soovib. Inimene tunneb läbi ebaõnnestumise ohtu, mille sisuks on piinlikkus, negatiivne suhtumine teiste poolt või rahalised kohustused. Seega hakkab inimene teadlikult või alateadlikult vältima nende olukordadesse sattumist. 

Ebaõnnestumise hirmu esinemisel kogeb inimene:

  1. Hirmu turvatunde kaotamise ees;
  2. Negatiivset perfektsionismi;
  3. Maine ja usaldusväärsuse kaotust.

Ebaõnnestumise hirmu kogevad kõik ettevõtjad.  Hirmuga tegelemiseks peaks ettevõtja tegema praktilisi tegevusi, nagu näiteks meelerahufondi kogumine, turu testimine, eelkokkulepete sõlmimine või kliendiküsitlus. 

Hirm edu ees

Hirm edu ees on ebaõnnestumise hirmu vastand. Läbiviidud küsitlusest selgus, et üksnes 16% tunnistas hirmu edu ees. Seega esmapilgul ei tundu see hirm üldse oluline. Paraku aga igapäevaelus võib hirm edu ees esineda väga salakavalalt.

Oma olemuselt on hirm edu ees psühholoogiline barjäär, kus inimene tunneb eduga kaasneva elumuutuse ees hirmu ja ärevust. Seega inimene ei karda edu, vaid seda mis sellega kaasneb – vastutus, rahalised kohustused, tähelepanu, teiste hinnangud, läbipõlemine, stress või muutused inimsuhetes. Hirm edu ees mõjutab inimest sageli alateadlikult, toetudes väljakujunenud soorollidest tingitud ootustele (nt edukas naine ei ole piisavalt naiselik või edukas mees peab võtma vastutama pere rahaliste kohustuste eest jms).

Hirm olla ebapiisav

Ebapiisavus on tunne, et inimese elus on midagi puudu või kui ettevõtjana oled enda arvates andnud maksimaalse panuse tulemuse saavutamiseks, kuid seda saadab siiski ebapiisavuse tunne. 

Ebapiisavuse tunne toetub alaväärsustundele ja madalale enesehinnangule. Tunde keskmes on piiravad uskumused, mida inimene endale pidevalt justkui mantrana kordab. Ameerika psühholoogi Erik Eriksoni arenguteooria kohaselt areneb inimese ebapiisavuse tunne välja vanuses 6-12 eluaastat kus eduelamuse kogemise asemel saadab inimest pigem kriitika. Hirmuga toimetulek toetub teadlikule eduelamuse kogemuse toomisele enda ellu (nt lühiajaliste eesmärkide saavutamine). 

Hirm tagasilükkamise ees

Inimesed, kellel on hirm tagasilükkamise ees, tunnevad et nad ei meeldi teistele ja seetõttu ka nende tooteid või teenuseid ei osteta. Tagasilükkamise hirmu kogev inimene jätab iseenda vajadused tahaplaanile, keskendudes sageli teiste inimeste vajadustele. Näiteks ettevõtluses võib see väljenduda läbi suutmatuse öelda EI või pakkuda oma tooteid/teenuseid praktiliselt tasuta. Psühholoogias seostatakse hirmu tagasilükkamise ees fikseeritud mõtteviisiga ehk piiravate uskumustega, mida inimene endale justkui kaitseks pidevalt ütleb (nt mul ei ole piisavalt kogemusi selleks, et hakata ettevõtjaks, klientidel ei ole raha vms). 

Ettevõtluses väljedub tagasilükkamise hirm sageli läbi ebapiisavate turunduse ja müügitegevuste. Näiteks puudub julgus avaldada koduleht või teha müügipakkumine potentsiaalsele kliendile. Hirmudega tegelemiseks on oluline tunda piiravaid uskumusi ja seejärel asendada need toetavate uskumustega

Hirm millestki ilma jääda

Suhtlemine teiste inimestega on inimese üks baasvajadusi, mis omakorda seostub inimese vajadusega olla teiste inimeste poolt armastatud ja mõistetud. Ettevõtluses nimetatakse teiste inimestega suhtlemist ka sotsiaalseks kapitaliks, mis toetab oluliselt müügitulemuseni jõudmist.

Hirmu millesti ilma jääda tuntakse ka inglise keelse lühendina FOMO ehk fear of missing out. Selles olukorras tunnevad inimesed, et teistel võib olla rahuldustpakkuvam kogemus. Lisaks võivad ettevõtjad kogeda ka FOBO-t (inglise keeles fear of better options) ehk hirm ilma jääda parimatest valikutest. Ettevõtluses tähendab see seda, et tänu informatsiooni üleküllusele tabab ettevõtjat otsuse tegemise asemel otsustamatus. Lisaks võib hirm võib mõjutada ettevõtjaid tegema ebamõistlikke majanduslikke otsuseid nt registreerima ettevõtet või domeeni hirmust, et keegi sobivad nimed ära võtab.

Hirm muutuste ja vastutuse ees

Ettevõtlus on oluline elumuutus, mis viib inimese välja tavapärasest mugavustsoonist. Kui inimene tunneb hirmu muutuste ees, siis võib ta hakata vätima uudseid olukordi. Hirm muutuste ees seostub hirmuga kaotada kontrolli ja kaotada seeläbi turvatunne, kuid paraku ettevõtluses ei ole võimalik alati kõike kontrollida. 

Ettevõtjate tegevust mõjutavad paljud välised mõjutajaid. Näiteks ei saa ettevõtja mõjutada seda, kas majandus langeb või tõuseb. Muutustega toimetulek toetub oluliselt inimese kohanemisvõimele, mis omakorda toetub sisemistele motivatsioonile ja enesekindlusele. Seega kui muutused tunduvad hirmuäratavad, siis on oluline teha teadlikku tööd tutvumaks nii ettevõtluskeskkonnaga kui ka iseenda tugevuste ja nõrkustega. 

Hirm läbipõlemise ees

Võrreldes palgatöötajatega on ettevõtjad oluliselt vastuvõtlikumad läbipõlemisele, kuna nad töötavad sageli kauem, puhkavad vähem, magavad vähem ja omavad rohkem keskkonnast tingitud stressifaktoreid. Läbipõlemine saab enamasti alguse emotsionaalsest kurnatusest, kus inimene tunneb apaatsust, küünilisust ja abituse tunnet

Paraku ei ole ka ettevõtjad läbipõlemise eest kaitstud ning lähtuvalt minu kogemusest võib ettevõtjat kimbutav läbipõlemine hiilida ligi oluliselt salakavalamalt kui palgatööl. Miks?

  1. Ettevõtjad ei pruugi teadvustada iseenda läbipõlemist, kuna sageli on ettevõte neile niivõrd hingelähedane „oma beebi“, mida armastatakse ja hoitakse tingimusteta. Isegi selgeid läbipõlemise tunnuseid nagu kurnatus ja vähenenud saavutusvajadus, võidakse ohu asemel seostada ümbritseva keskkonna või isiklikus elus toimuvate muude stressifaktoritega.
  2. Läbipõlemise tunnistamine võib olla seotud hirmuga ebaõnnestumise ees, millega kaasnevad nii väärtusetuse tunne kui ka häbi.
  3. Ettevõtjad ei pruugi kurnatust seostada läbipõlemisega, sest ettevõtjatelt eeldatakse keskmisest paremat stressitaluvust ja nii võivadki läbipõlemise sümptomid esineda alles koos füüsiliste haigustega.

Ka läbipõlenuna ei kaota inimene lootust olukorra paranemiseks, sest ettevõte on talle väga südamelähedane.

Postitus on uuendatud 11.12.2022.a.

Raamat "Hirm ettevõtluse ees"

Soovid lugeda rohkem ettevõtlusega seotud hirmude ja nendega toimetuleku kohta? Kui jah, siis telli raamat “Hirm ettevõtluse ees”, mis sisaldab terviklikku ülevaadet ettevõtlusega seotud hirmudest sh perfektsionismist, madalast enesehinnangust, piiravatest uskumustest, saavutusvajadusest, motivatsioonist ja paljust muust, millega iga ettevõtja kokku puutub!

ettevõtlusraamat, ettevõtluspsühholoogia
  • Ettevõtluse ja hirmude tutvustus psühholoogilisest vaatenurgast;
  • 6 peamise ettevõtlushirmu – ebaõnnestumise, ebapiisavuse, tagasilükkamise, ilma jäämise, muutuste, vastutuse ja läbipõlemise põhalik tutvustus koos praktiliste näidetega nii autori enda kui ka klientide kogemuslugudest;
  • 37 praktilist harjutust hirmudega tegelemiseks.