Aja ja prioriteetide seadmise mudel 60:30:10

Ettevõtjad tegutsevad piiratud ressursside tingimuses, kus pidevalt on puudus kas ajast, rahast, inimestest, töövahenditest või seadmetest. 

Selleks et aeg ei kaoks käest, on hea leida endale mingi töövahend, mis aitab seada fookust ja valida prioriteete.

Üheks selliseks mudeliks on aja- ja prioriteetide seadmise mudel 60:30:10, mida on kirjeldatud raamatus “How to Make Big Money In Your Own Small Business: Unexpected Rules Every Small Business Owner Needs to Know” Jeffrey J. Fox).

Mida tähendab 60:30:10?

Mudeli järgi on soovitav oma aeg jaotada järgmiselt:

 1. Ajaline jaotus, mille kohaselt jaotad oma tegevused ära kolme ajalisse blokki  – 60%, 30% ja 10%;
 2. Tegevuste jaotus, mille kohaselt võtad fookusesse ettevõtjana tulemust kõige enam mõjutavad tegevused, milleks on  turundus ja müük, tootearendus, meeskond ja isiklik areng.

Mudel on eriti kasulik just kasvavatele ettevõtete, kuna selle peamine sisuks on võtta fookusesse just need tegevused, mis toetavad kõige kiiremini tulemusteni jõudmist. 

Aja jaotus (päev, nädal, kuu või aasta) Ettevõtte juhtimine Turundus ja müük Meeskond Isiklik areng
60% ajast Fookus turundusel ja müügil Fookus olemasolevatel klientidel Fookus superstaaridel ehk inimesed kes loovad kõrget väärtust (sh tulu) Fookus iseenda tugevuste arendamisel (mis loovad kõrget väärtust)
30% ajast Fookus toote arendusel Fookus kõrge potentsiaaliga uutel klientidel (lühiajaliselt tuluni jõudmine) Fookus inimestel, kes võivad luua kõrget väärtust tulevikus

 

Fookus millegi uue õppemisel, mis toetavad tugevusi ja kõrge väärtuse loomist
10% ajast Fookus juhtimisel, administratiivtööl

 

Fookus kõrge potentsiaaliga uutel klientidel (pikaajaliselt tuluni jõudmine) Fookus inimestel, kes loovad madalat väärtust

 

Fookus nõrkuste arendamisel

 


Ettevõtte juhtimine – turundus, müük, arendus ja admin

Mudeli kohaselt on soovitav ettevõtte juhtimisega seotud aeg jaotada ära järgmiste tegevuste vahel:

 • 60% ajast hoida fookust müügi ja turundustel;
 • 30% ajast hoida fookust toodete/teenuste loomisel ja arendamisel;
 • 10% ajast hoida fookust administratiivtöödel.

Näide. Ettevõtja igapäevane tööaeg on 8 tundi, millest 60% ehk 6 tundi peaks olema suunatud turundus ja müügitegevustele.

MIKS? On ütlemine “Kliendid on ettevõtte eluvesi”. Juhul kui kliente ei ole, siis ka ei ole ettevõtlust. On ütlemine “eestlaste müügitegevus on agressiivne ootamine”. Igapäevaelus tähendab see seda, et pigem oodatakse kliente, mitte ei toetata teda ostuotsuse tegemisel.

Ettevõtte loomise faasis võib fookuses olla rohkem toote arendus, kuid kohe kui on toode valmis, siis peaks leidma võimalused tähelepanu suunamiseks turundus- ja müügitegevustele. Praktikas sageli tegevuste asemel hakatakse klienti ootama. 


Müügi- ja turundustegevused

Müügi- ja turundustegevustest on soovitav tööaeg jaotada järgmiselt:

 • 60% ajast hoida fookust püsiklientidel. Juhul kui neid ei ole, siis leida läbi tootearenduse võimalusi nende tekkimiseks.
 • 30% ajast hoida fookust kõrge potentsiaaliga uutel klientidel, kes loovad tulu lühiajaliselt;
 • 10% ajast hoida fookust uutel klientidel, kes võivad luua tulu pikaajaliselt.

Näide. Kui ettevõtja planeerib turundus- ja müügitegevusteks näiteks 6 tundi päevas (60% ajast), siis sellest omakorda 60% (ehk 4 tundi) peaks hoidma fookust eelkõige püsikliendibaasi loomisel või selle hoidmisel. 

MIKS? Püsikliendibaasi loomise alustalaks on nii oma toote/teenuse omaduste kui ka klientide vajaduste väga hea tundimine. Püsikliendid on olulisemaks allikaks stabiilsete rahavoogude tekkimiseks, seega soovitav tootearenduse protsessis ka hoida tähelepanu oma nn ideaalkliendi vajaduste tundmaõppimisel. Näiteks võib selleks luua ideaalkliendi profiil ehk persona, kuna kirjeldada ära nii kliendi omadused kui ka ostuharjumused.


Meeskond

Meeskonna loomisel ja selle juhtimisel on soovitav tööaeg jaotada järgmiselt:

 • 60% ajast hoida fookust superstaaridel, kes toovad peamise tulu ettevõttele.
 • 30% ajast hoida fookust kõrge potentsiaaliga töötajatel.
 • 10% ajast hoida fookust madala potentsiaaliga töötajatel.

Kui ettevõttel ei ole töötajaid, siis võib ka superstaarideks olla näiteks need vabakutselised, keda teatud tööde tegemiseks kaasatakse. Näiteks võib vabalt superstaariks olla professionaalne turundusspetslist, kes toetab otseselt  müügitulu suurendamist. 

MIKS? Ettevõtlusega alustada on võimalik üksi, kuid ettevõtte kasvu toetab koostöö.


Isiklik areng

Ettevõtja isiklik areng on sama oluline kui müük, turundus, tootearendus või meeskond. Kuna kui ettevõtja on läbipõlenud või stressis, siis mõjutab see otseselt ettevõtte tulemusi:

 • 60% ajast hoida fookust tugevuste arendamisel ja nende muutmisel võimalusteks ja tuluks.
 • 30% ajast hoida fookust millegi uue õppimisel, mis mõjutab positiivselt ettevõtte tulemusi.
 • 10% ajast hoida fookust nõrkuste arendamisel. 

Tugevustele ja millegi uue õppimisele keskendumine toetab otseselt tulemusteni jõudmist. Sageli keskendutakse palju just nõrkustele, mille arendamine võib osutuda pikaajaliseks ja võimalik, et ka demotiveerivaks tegevuseks.

MIKS? Ettevõtja on oma ettevõttes kõige olulisem isik! 


Sirle Truuts, ettevõtluskoolitaja ja -mentorettevõtluskoolitaja, ettevõtlusmentor, ettevõtlusega alustamine, isiklik areng, ettevõtlus

Mina võtsin 60:30:10 mudeli kasutusele umbes paar aastat tagasi.

Esiteks avastasin, et hoidsin enamus oma fookust kas tootearendusel või siis uute klientide leidmisel. Olemasolevatele klientidele ei olnud mul mitte midagi peale esimest ostu pakkuda. Võtsin fookuse just olemasolevate klientide vajaduste mõistmisele ja nendele toodete pakkumisele. 

Teiseks püüan ühildada nii tootearenduse kui ka turunduse. Tänapäeval digitaalse turunduse võimalusi kasutades võib kliendi teekond alguse saada juba ka enne toote või teenuse valmimist. 

Kolmandaks kuna olen ise ka oma ettevõttes peamine teenuse osutaja, siis olen harjutanud end märkama klientide ostumärke, mis omakorda loovad võimalused erinevate toode või teenuste müügiks.